thumb-1

thumb-1

thumb-1

thumb-125.4.2017 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Komplexné zabezpečenie procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác

21.4.2017 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Rekonštrukcia Nákupného strediska v Šarišských Michaľanoch

13.4.2017 - Zápisnica zo zasadnutia OZ - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2017 bola zverejnená zápisnica z XX. zasadnutia OZ.

10.4.2017 - Poverenie vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver – verejná vyhláška

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Poverenie vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver – verejná vyhláška. Verejná vyhláška a musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vyvesená 15 dní na úradnej tabuli obce.

5.4.2017 - Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy - predaj pozemkov na záhradky - vyhodnotenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bola zverejnená Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk uchádzačov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy – predaj pozemkov na záhradky.

4.4.2017 - XX. zasadnutie – zverejnenie informácií

XX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 28.03.2017. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

28.3.2017 - Oznámenie o zatvorení obecného úradu

V nadväznosti na prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude Obecný úrad v Šarišských Michaľanoch zatvorený v dňoch:

6. apríl 2017 (štvrtok) od 07,20 hod. do 15,00 hod.
7. apríl 2017 (piatok) od 07,20 hod. do 15,00 hod.


V týchto dňoch nebudú poskytované služby pre občanov obce

27.3.2017 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie pre sociálne vecí, zdravotníctvo a bývanie.

24.3.2017 - HODINA ZEME – SYMBOLICKY VYPNITE SVOJE OSVETLENIE

  logologo

HODINA ZEME  je najväčšou kampaňou WWF, ktorej cieľom je symbolicky upozorniť na akútnu potrebu riešiť problémy klimatických zmien. Každoročne sa do nej zapája viac ako miliarda ľudí vo viac ako 7000 mestách zo 180 krajín sveta. Vyzýva jednotlivcov, komunity, firmy, mestá, obce  aby na 1 hodinu -  na Hodinu zeme v sobotu 25. marca 2017 v čase 20:30 - 21:30 zhasli osvetlenie a symbolicky vyjadrili podporu spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty. Vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás. Mnohé obce a mestá sa do Hodiny Zeme každoročne zapájajú zhasínaním svojho verejného osvetlenia. Tohto roku sa do tejto akcie prvýkrát zapojí aj naša obce zhasnutím verejného osvetlenia v sobotu 25. marca 2017 v čase od 20:30 hod. do 21:30 hod.


thumb-1 thumb-1 thumb-1

23.3.2017 - Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repuBLIKY o určení spoločného školského obvodu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) rozhodnutím zo dňa 16.03.2017, ktoré bolo na tunajší obecný úrad doručené 22.03.2017 rozhodlo vo veci odvolania zriaďovateľa školy - obce Šarišské Michaľany voči rozhodnutiu Okresného úradu Prešov, odboru školstva (OÚ OŠ) a určilo územie obce Ostrovany a územie obce Šarišské Michaľany za spoločný školský obvod Základnej školy s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany, pre žiakov 2. až 9. ročníka vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky s trvalým pobytom v obci Ostrovany v školskom roku 2017/2018.
Štátna správa na úrovní OÚ OŠ a MŠVVaŠ SR pri svojom rozhodovaní nebrala v úvahu relevantné argumenty uvedené obcou v odvolaní a ani názor 1 151 občanov obce, ktorí podpísali petíciu proti určeniu spoločného školského obvodu. Rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.


23.3.2017 - XX. zasadnutie OZ – utorok 28.03.2017 o 18,00 hod.

XX. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 28.03.2017 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.


22.3.2017 - Zber konárov a organického odpadu

thumb-1

22.3.2017 - Zber veľkoobjemového odpadu

thumb-1

16.3.2017 - Prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia VSD, a.s. Košice informuje občanov obce o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v rozsahu:

termín:
6. apríl 2017 (štvrtok) od 07,20 hod. do 15,00 hod.
7. apríl 2017 (piatok) od 07,20 hod. do 15,00 hod.


v časti obce: ul.M.Zeleného, ul.Záhradná, ul.Ružová, ul.Hviezdoslavova, ul.Štúrová, ul.Sabinovská úsek od č.d. 1 po č.d. 19, ul.Kpt.Nálepku úsek od č.d. 1 po č.d. 21, úsek od č.d. 34 po č.d. 54

Prerušenie distribúcie elektriny

termín:
6. apríl 2017 (štvrtok) od 07,20 hod. do 15,00 hod.
7. apríl 2017 (piatok) od 07,20 hod. do 15,00 hod.


v časti obce: ul.Kpt.Nálepku – Obecný úrad

Prerušenie distribúcie elektriny Obecný úrad

9.3.2017 - Oznámenie o zatvorení obecného úradu

V nadväznosti na prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude Obecný úrad v Šarišských Michaľanoch zatvorený v dňoch:

20. marec 2017 (pondelok) od 07,20 hod. do 16,00 hod.
21. marec 2017 (utorok) od 07,30 hod. do 16,00 hod.


V týchto dňoch nebudú poskytované služby pre občanov obce.

15.3.2017 - Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

13.3.2017 - Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

7.3.2017 - Zápisnica zo zasadnutia OZ - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2017 bola zverejnená zápisnica z XIX. zasadnutia OZ.

6.3.2017 - Prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia VSD, a.s. Košice informuje občanov obce o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v rozsahu:

termín: 21. marec 2017 (utorok) od 07,30 hod. do 16,00 hod. v časti obce:
ul.M.Zeleného, ul.Záhradná, ul.Ružová, ul.Hviezdoslavova, ul.Štúrová, ul.Sabinovská úsek od č.d. 1 po č.d. 19, ul.Kpt.Nálepku úsek od č.d. 1 po č.d. 21, úsek od č.d. 34 po č.d. 54

Prerušenie distribúcie elektriny 20.03.2017 07,20 – 16,00

termín: 21. marec 2017 (utorok) od 07,30 hod. do 16,00 hod. v časti obce:
ul.Kpt.Nálepku – Obecný úrad

Prerušenie distribúcie elektriny 20.03.2017 07,20 – 16,00 Obecný úrad

6.3.2017 - Prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia VSD, a.s. Košice informuje občanov obce o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v rozsahu:

termín: 20. marec 2017 (pondelok) od 07,20 hod. do 16,00 hod. v časti obce:
ul.M.Zeleného, ul.Záhradná, ul.Ružová, ul.Hviezdoslavova, ul.Štúrová, ul.Sabinovská úsek od č.d. 1 po č.d. 19, ul.Kpt.Nálepku úsek od č.d. 1 po č.d. 21, úsek od č.d. 34 po č.d. 54

Prerušenie distribúcie elektriny 20.03.2017 07,20 – 16,00

termín: 20. marec 2017 (pondelok) od 07,20 hod. do 16,00 hod. v časti obce:
ul.Kpt.Nálepku – Obecný úrad

Prerušenie distribúcie elektriny 20.03.2017 07,20 – 16,00 Obecný úrad

3.3.2017 - Ochrana lesov a prírody pred požiarmi v jarnom období

Lesné požiare spôsobujú v  Slovenskej republike každoročne veľké materiálne ale 
aj ekologické škody, pričom ich obnova a návrat do pôvodného stavu predstavujú dlhodobé 
obdobie. V roku 2016 v okrese Sabinov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove zasahovalo pri 46 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí, pričom v 37 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo  vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov.

3.3.2017 - Komisie pri OZ - zápisnice zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ boli zverejnené zápisnice zo zasadnutia Finančnej komisie, správy obecného majetku a rozvoja obce.

3.3.2017 - Oznámenie o otvorení obecného kompostoviska

Oznamujeme obyvateľom obce, že počnúc 4. marcom 2017 bude obecné kompostovisko otvorené každú sobotu v čase: od 10,00 do 14,00 hod.


2.3.2017 - Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy - predaj pozemkov na záhradky

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov pre rozšírenie záhradkárskej osady. Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Michaľanoch na svojom XIX. zasadnutí konanom 27.02.2017 schválilo uznesením č. XIX-15/2017 predaj nehnuteľného majetku obce spôsobom obchodnej verejnej súťaže pre rozšírenie záhradkárskej osady:

- predmetom predaja je 9 parciel podľa geometrického plánu č. 83/2015
- minimálna cena je vo výške 1,70 EUR/m2
- účel využitia – výlučne na záhradkárske účely
- predaj je určený iba pre fyzické osoby (nie podnikateľské subjekty) s trvalým pobytom v obci Šarišské Michaľany
- fyzická osoba nesmie byť dlžníkom voči obci na daniach, poplatkoch a iných platbách

Termín na podávanie návrhov: do 20.03.2017 do 12,00 hod.

2.3.2017 - Plán investičných akcií na rok 2017 bol schválený

Na XIX. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch, ktoré sa uskutočnilo 27.02.2017 obecné zastupiteľstvo uznesením č.XIX-11/2017 schválilo Plán investičných akcií na rok 2017, keď za hlasovalo 8 poslancov a jeden poslanec sa zdržal. Schválenie plánu prítomní hostia ocenili potleskom.

Schválený Plán investičných akcií na rok 2017:

Investičné akcie financované z cudzích a vlastných zdrojov na rok 2017
 tabuľka obsahuje 6 investičných akcií a predpokladá spolufinancovanie z rozpočtu obce vo výške 5% (okrem stavby uvedenej pod p.č. 5)


Investičné akcie financované z vlastných zdrojov na rok 2017
 tabuľka obsahuje 9 investičných akcií
 pri investičných akciách uvedených pod p.č. 1 až 7 je spracovaná projektová dokumentácia (PD) a celkový rozpočtový náklad podľa PD predstavuje 882 748 EUR


Projektové dokumentácie na rok 2017
tabuľka obsahuje 2 dokumentácie a predpokladá spolufinancovanie z rozpočtu obce vo výške 5%


Samostatné hnuteľné veci na rok 2017
tabuľka obsahuje návrh na nákup motorového čerpadla PPS12 v športovej úprave s predpokladaným finančným nákladom podľa prieskumu predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 8 567 EUR


2.3.2017 - Opakované XIX. zasadnutie OZ sa uskutočnilo

Opakované XIX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch, ktoré starosta obce zvolal na deň 27.02.2017 o 18,00 hod. sa uskutočnilo za účasti všetkých poslancov. Zasadnutia sa zúčastnilo viac ako 50 obyvateľov obce. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):


27.2.2017 - Informovanie verejnosti o začatí správneho konania vo veci správneho deliktu

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení zverejnené:

Informovanie verejnosti o začatí správneho konania vo veci správneho deliktu

23.2.2017 - Opakované XIX. zasadnutie OZ – pondelok 27.02.2017 o 18,00 hod.

Opakované XIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na pondelok 27.02.2017 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Pôvodne zvolané XIX. zasadnutie OZ, ktoré sa malo konať 21.02.2017 sa neuskutočnilo z dôvodu, že OZ nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. V termíne v súlade s § 12 ods.7 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien je zvolané opakované XIX. zasadnutie OZ s tým istým programom. Materiály na rokovanie boli poslancom zaslané s pozvánkou na pôvodne zvolané zasadnutie OZ a sú zverejnené v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

22.2.2017 - Prvé tohtoročné zasadnutie OZ sa neuskutočnilo

Starosta obce zvolal XIX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch na deň 21.02.2017 o 17,00 hod. Ani do pol hodiny po oznámenom začiatku zasadnutia nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a tak zvolané zasadnutie OZ nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa a to z dôvodu neúčasti piatich poslancov OZ. Podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení poslanec je povinný najmä zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený. Počas čakajúcej doby vyplývajúcej z rokovacieho poriadku OZ starosta oboznámil prítomných hostí, ktorých sa zišlo viac ako 25, s najdôležitejším bodom rokovania - s návrhom Plánu investičných akcií obce na rok 2017 a s návrhom spôsobu ich financovania - návrh predpokladá financovanie investícii z vlastných prostriedkov vo výške 700 tis. EUR.
Zverejnenie údajov o dochádzke na XIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa § 5 ods.2 písm. e) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Ing.Vladislav Bajus
Karol Korínek - ospravedlnený
JUDr., Mgr.Ľubomír Jankura
Ing.Anton Mikloš - ospravedlnený
Marián Radvanský
Ing.Jaroslav Palčo - ospravedlnený
Ing.Marek Zborovjan
Ing.Peter Zborovjan – ospravedlnený

Ján Zimovčák - ospravedlnený

Pokiaľ sa zvolané zasadnutie OZ neuskutoční, tak starosta obce zvolá do 14 dní nové zasadnutie. O novom termíne XIX. zasadnutia OZ s rovnakým programom rokovania budú obyvatelia obce informovaní cez úradné tabule obce a na tejto webovej stránke.

22.2.2017 - Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

22.2.2017 - Zápisnice zo zasadnutí OZ - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2016 boli zverejnené zápisnice zo zasadnutí OZ.

21.2.2017 - Poverenie vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver – oznámenie o začatí konania (verejná vyhláška)

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Poverenie vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver – oznámenie o začatí konania (verejná vyhláška). Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce.

17.2.2017 - Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2016

Obec Šarišské Michaľany, ako správca daní a poplatkov, podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2016, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.


Zoznam daňových dlžníkov je zverejnení v sekcii Samospráva obce/Daňoví dlžníci.

13.2.2017 - XIX. zasadnutie OZ – utorok 21.02.2017 o 17,00 hod.

XIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 21.02.2017 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

10.2.2017 - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania (verejná vyhláška)

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania (verejná vyhláška). Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce.

7.2.2017 - Oznámenie o strategickom dokumente – Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016 - zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje „Oznámenie o strategickom dokumente - Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016“

30.1.2017 - Vtáčia chrípka – informačný materiál pre chovateľov hydiny

V súvislosti s vysoko aktuálnou problematikou výskytu „vtáčej chrípky“ v Slovenskej republike zverejňujeme informačný materiál pripravený Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR  pre chovateľov hydiny.

27.1.2017 - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce spôsobom prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Zverejnenie zámeru nájom predajňa mäsa a mäsových výrobkov Mária Gaľová

24.1.2017 - Upratuj za svojim psom - UPOZORNENIE

Podľa daňových priznaní v obci evidujeme 271 psov. Aj keď ich počet bude zrejme vyšší a nie všetci vlastníci a držitelia psov si plnia svoju daňovú povinnosť. Ešte väčším problémom je venčenie psov na verejných priestranstvách obce, keď po psoch ostávajú neupratané výkaly. Podľa § 6 ods. 1 zákona č.282/2002 Z.z., ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Pokiaľ tak neurobí, tak sa dopustí priestupku podľa § 7 ods. 2 písm. f) cit. zákona, za čo mu môže obec v priestupkovom konaní uložiť pokutu do 65 EUR.

Dôrazne upozorňujeme chovateľov psov na zákonnú povinnosť výkaly po psoch bezprostredne odstrániť.

Je zahanbujúce, ba až alarmujúce, keď osoba, ktorá psa venčí, ho nechá vyprázdniť sa pred vchodom do kaštieľa, či kaplnky a výkaly za psom neuprace. Záznam z kamerového systému je možno využiť na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch. Keďže v poslednom období došlo k opakovaným prípadom znečistenia verejného priestranstva výkalmi venčených psov, dovoľujeme si zverejniť záznamy z obecného kamerového systému, z ktorých je zrejmé, že boli spáchané priestupky a zároveň chceme požiadať verejnosť, aby bola nápomocná pri identifikovaní páchateľov, aby mohlo byť voči ním začaté priestupkové konanie.24.1.2017 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017 - zverejnenie

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na I. polrok 2017

24.1.2017 - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Zverejnenie zámeru predaja pozemku - Alojz Kováč Pešta a manželka Sylvia

24.1.2017 - Zber odpadov

Vo štvrtok 26. januára 2017 sa uskutoční zber PLASTOV a  ZBER TUHÉHO KOMUNÁLNÉHO ODPADU zo zberných 110 l nádob - IBV – zástavba rodinných domov.

thumb-1

19.1.2017 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež zo dňa 17.01.2017, na ktorom komisia rozdelila dotácie pre občianske združenia na rok 2017 a schválila plán kultúrnych a spoločenských akcií pre rok 2017 s návrhom rozpočtu pre jednotlivé akcie.

10.1.2017 - Zber odpadov

Vo štvrtok 12. január 2017 sa uskutoční zber SKLA, ELEKTROODPADU, JEDLÉHO OLEJA a ZBER TUHÉHO KOMUNÁLNÉHO ODPADU zo zberných 110 l nádob - IBV – zástavba rodinných domov.

thumb-1

4.1.2017 - Kalendár zberu odpadov pre rok 2017

V sekcii Občan/Separovaný zber bol zverejnený Kalendár zberu odpadov pre rok 2017


4.1.2017 - Ponuka pracovných miest

V súvislosti so začatím projektu "Škola otvorená  všetkým" Základná škola s materskou školou v Šarišských Michaľanoch ponuka voľné pracovné miesta. Dátum uzávierky žiadostí do výberového konania je 15.01.2017.
Archív aktualít