thumb-1

thumb-1

thumb-1

thumb-127.2.2017 - Informovanie verejnosti o začatí správneho konania vo veci správneho deliktu

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení zverejnené:

Informovanie verejnosti o začatí správneho konania vo veci správneho deliktu

23.2.2017 - Opakované XIX. zasadnutie OZ – pondelok 27.02.2017 o 18,00 hod.

Opakované XIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na pondelok 27.02.2017 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Pôvodne zvolané XIX. zasadnutie OZ, ktoré sa malo konať 21.02.2017 sa neuskutočnilo z dôvodu, že OZ nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. V termíne v súlade s § 12 ods.7 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien je zvolané opakované XIX. zasadnutie OZ s tým istým programom. Materiály na rokovanie boli poslancom zaslané s pozvánkou na pôvodne zvolané zasadnutie OZ a sú zverejnené v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

22.2.2017 - Prvé tohtoročné zasadnutie OZ sa neuskutočnilo

Starosta obce zvolal XIX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch na deň 21.02.2017 o 17,00 hod. Ani do pol hodiny po oznámenom začiatku zasadnutia nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a tak zvolané zasadnutie OZ nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa a to z dôvodu neúčasti piatich poslancov OZ. Podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení poslanec je povinný najmä zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený. Počas čakajúcej doby vyplývajúcej z rokovacieho poriadku OZ starosta oboznámil prítomných hostí, ktorých sa zišlo viac ako 25, s najdôležitejším bodom rokovania - s návrhom Plánu investičných akcií obce na rok 2017 a s návrhom spôsobu ich financovania - návrh predpokladá financovanie investícii z vlastných prostriedkov vo výške 700 tis. EUR.
Zverejnenie údajov o dochádzke na XIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa § 5 ods.2 písm. e) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Ing.Vladislav Bajus
Karol Korínek - ospravedlnený
JUDr., Mgr.Ľubomír Jankura
Ing.Anton Mikloš - ospravedlnený
Marián Radvanský
Ing.Jaroslav Palčo - ospravedlnený
Ing.Marek Zborovjan
Ing.Peter Zborovjan – ospravedlnený

Ján Zimovčák - ospravedlnený

Pokiaľ sa zvolané zasadnutie OZ neuskutoční, tak starosta obce zvolá do 14 dní nové zasadnutie. O novom termíne XIX. zasadnutia OZ s rovnakým programom rokovania budú obyvatelia obce informovaní cez úradné tabule obce a na tejto webovej stránke.

22.2.2017 - Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

22.2.2017 - Zápisnice zo zasadnutí OZ - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2016 boli zverejnené zápisnice zo zasadnutí OZ.

21.2.2017 - Poverenie vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver – oznámenie o začatí konania (verejná vyhláška)

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Poverenie vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver – oznámenie o začatí konania (verejná vyhláška). Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce.

17.2.2017 - Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2016

Obec Šarišské Michaľany, ako správca daní a poplatkov, podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2016, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.


Zoznam daňových dlžníkov je zverejnení v sekcii Samospráva obce/Daňoví dlžníci.

13.2.2017 - XIX. zasadnutie OZ – utorok 21.02.2017 o 17,00 hod.

XIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 21.02.2017 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

10.2.2017 - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania (verejná vyhláška)

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania (verejná vyhláška). Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce.

7.2.2017 - Oznámenie o strategickom dokumente – Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016 - zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje „Oznámenie o strategickom dokumente - Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016“

30.1.2017 - Vtáčia chrípka – informačný materiál pre chovateľov hydiny

V súvislosti s vysoko aktuálnou problematikou výskytu „vtáčej chrípky“ v Slovenskej republike zverejňujeme informačný materiál pripravený Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR  pre chovateľov hydiny.

27.1.2017 - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce spôsobom prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Zverejnenie zámeru nájom predajňa mäsa a mäsových výrobkov Mária Gaľová

24.1.2017 - Upratuj za svojim psom - UPOZORNENIE

Podľa daňových priznaní v obci evidujeme 271 psov. Aj keď ich počet bude zrejme vyšší a nie všetci vlastníci a držitelia psov si plnia svoju daňovú povinnosť. Ešte väčším problémom je venčenie psov na verejných priestranstvách obce, keď po psoch ostávajú neupratané výkaly. Podľa § 6 ods. 1 zákona č.282/2002 Z.z., ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Pokiaľ tak neurobí, tak sa dopustí priestupku podľa § 7 ods. 2 písm. f) cit. zákona, za čo mu môže obec v priestupkovom konaní uložiť pokutu do 65 EUR.

Dôrazne upozorňujeme chovateľov psov na zákonnú povinnosť výkaly po psoch bezprostredne odstrániť.

Je zahanbujúce, ba až alarmujúce, keď osoba, ktorá psa venčí, ho nechá vyprázdniť sa pred vchodom do kaštieľa, či kaplnky a výkaly za psom neuprace. Záznam z kamerového systému je možno využiť na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch. Keďže v poslednom období došlo k opakovaným prípadom znečistenia verejného priestranstva výkalmi venčených psov, dovoľujeme si zverejniť záznamy z obecného kamerového systému, z ktorých je zrejmé, že boli spáchané priestupky a zároveň chceme požiadať verejnosť, aby bola nápomocná pri identifikovaní páchateľov, aby mohlo byť voči ním začaté priestupkové konanie.24.1.2017 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017 - zverejnenie

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na I. polrok 2017

24.1.2017 - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Zverejnenie zámeru predaja pozemku - Alojz Kováč Pešta a manželka Sylvia

24.1.2017 - Zber odpadov

Vo štvrtok 26. januára 2017 sa uskutoční zber PLASTOV a  ZBER TUHÉHO KOMUNÁLNÉHO ODPADU zo zberných 110 l nádob - IBV – zástavba rodinných domov.

thumb-1

19.1.2017 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež zo dňa 17.01.2017, na ktorom komisia rozdelila dotácie pre občianske združenia na rok 2017 a schválila plán kultúrnych a spoločenských akcií pre rok 2017 s návrhom rozpočtu pre jednotlivé akcie.

10.1.2017 - Zber odpadov

Vo štvrtok 12. január 2017 sa uskutoční zber SKLA, ELEKTROODPADU, JEDLÉHO OLEJA a ZBER TUHÉHO KOMUNÁLNÉHO ODPADU zo zberných 110 l nádob - IBV – zástavba rodinných domov.

thumb-1

4.1.2017 - Kalendár zberu odpadov pre rok 2017

V sekcii Občan/Separovaný zber bol zverejnený Kalendár zberu odpadov pre rok 2017


4.1.2017 - Ponuka pracovných miest

V súvislosti so začatím projektu "Škola otvorená  všetkým" Základná škola s materskou školou v Šarišských Michaľanoch ponuka voľné pracovné miesta. Dátum uzávierky žiadostí do výberového konania je 15.01.2017.
Archív aktualít