thumb-1

thumb-1

thumb-1

thumb-1
Aktuality

29.11.2016 - Adventný veniec pri kaštieli

Advent alebo adventné obdobie (z lat. adventus príchod) je prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. Advent sprevádza adventný veniec ozdobený štyrmi sviecami, ktoré zodpovedajú počtu adventných nedieľ. Slúži k symbolickému odpočítavaniu týždňov do Vianoc, pričom každý týždeň sa zapaľuje jedna sviečka. Tento rok pripadla prvá adventná nedeľa a začiatok Adventu na 27.11.2016. Pre pripomenutie si pravého zmyslu Adventu a Vianoc bol v parku pri kaštieli postavený nadrozmerný adventný veniec.


28.11.2016 - Uznesenia zo XVII. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenieUznesenia zo XVII.OZ zo dňa 24.11.2016


25.11.2016 - Suterén kaštieľa pripravený na používanie

Po ukončení nájomného vzťahu a odovzdaní priestorov v suteréne kaštieľa, vzhľadom k stavu v akom priestory boli odovzdané, obec bola nútená ich svojpomocné rekonštruovať s cieľovým stavom zriadenia priestorov pre spoločenské využitie, najmä pre občanov obce. Po dodaní interiérového vybavenia 15 ks stolov a 60 ks stoličiek sú priestory suterénu pripravené na používanie.


25.11.2016 - Nové informačné tabule

Pracovníci obce tohto týždňa osadili nové informačné tabule, ktoré sú v porovnaní s pôvodnými tabuľami kvalitnejšie,  estetickejšie s automatickými tlakovými vzperami dvierok, s vystuženým rámom, sú chránené bezpečnostným zámkom a majú kvalitnú výplň odolnú voči nárazom a rozbitiu. Okrem informačných tabúľ vymenených na pôvodných miestach pri kaštieli a na sídlisku, pribudla informačná tabuľa aj pod kostolom. Informačné tabule sú umiestnené v zornom poli kamier obecného kamerového systému a v prípade ich poškodenia, bude voči zisteným páchateľom vyvodený sankčný postih spojený s vymáhaním spôsobenej škody.


25.11.2016 - Zápisnice z vyhodnotenia ponúk - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 boli zverejnené zápisnice z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:


 - Spracovanie projektovej dokumentácie Vodovod – nová ulica od bodu A k bodu B
- Spracovanie projektovej dokumentácie Kanalizácia – nová ulica od bodu A k bodu B


18.11.2016 - Programový rozpočet na roky 2017 – 2019 zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh programového rozpočtu obce na roky 2017 - 2019.


18.11.2016 - ZMENA termínu XVII. zasadnutia OZ na štvrtok 24.11.2016 o 18,00 hod.

Na základe požiadavky poslancov sa XVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo pôvodne zvolané na utorok 22.11.2016 uskutoční v štvrtok 24.11.2016 o 18,00 hod. s tým istým programom.

Pozvánka (PDF)


16.11.2016 - Návrh VZN č.03/2016, VZN č.04/2016, VZN č.05/2016 a VZN č.06/2016

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa boli zverejnené návrhy:

- VZN č.03/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre materské/ú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šarišské Michaľany na kalendárny rok 2017
- VZN č.04/2016 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre zriaďovateľa súkromnej základnej umeleckej školy na kalendárny rok 2017
- VZN č.05/2016  o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriad'ovatel'skej pôsobnosti obce Šarišské Michaľany
- VZN č.06/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany


14.11.2016 - XVII. zasadnutie OZ – utorok 22.11.2016 o 17,00 hod.

XVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 22.11.2016 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.


Pozvánka (PDF)


10.11.2016 - Výsadba stromov na sídlisku

V mesiaci marec tohto roku na základe súhlasu orgánu štátnej správy bolo na sídlisku vyrúbaných 15 ks stromov. Ako náhradná výsadba za vyrúbané stromy obec zabezpečila výsadbu 34 ks vysokokmenných okrasných stromov v členení:

Prunus fruticosa Globosa – višňa krovitá Globosa - 17 ks
Prunus cerasifera Nigra – slivka čerešňoplodá Nigra - 10 ks
Acer platanoides Globosum – javor mliečny Globosum – 7 ks


7.11.2016 - Finančné zdravie obce podľa INEKO

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Finančné zdravie obce vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnej obci hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), nezávislé od roku, a počíta sa kombináciou piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti, Okamžitej likvidity a Základnej bilancie.

Hospodárenie obce za posledné roky tri roky sa stabilne pohybuje na úrovni dobrého finančného zdravia:
rok 2013 - celkové finančné zdravie: 4,9/6
rok 2014 - celkové finančné zdravie: 4,5/6
rok 2015 - celkové finančné zdravie: 4,9/6


Pre zobrazenie profilu obce Šarišské Michaľany použite adresu:
www.hospodarenieobci.sk


3.11.2016 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:

Spracovanie projektovej dokumentácie Kanalizácia – nová ulica od bodu A k bodu B


3.11.2016 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:

Spracovanie projektovej dokumentácie Vodovod – nová ulica od bodu A k bodu B


2.11.2016 - Zber konárov a organického odpadu

thumb-1


25.10.2016 - Posedenie seniorov

Obec Šarišské Michaľany v spolupráci so Základnou organizáciou  Jednoty dôchodcov na Slovenska v Šarišských Michaľanoch zorganizovali 23.10.2016 posedenie seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. O príjemné zážitky sa kultúrnym programom postarali deti z miestnej základnej a materskej školy.


21.10.2016 - Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce – VUDENT, s.r.o.


21.10.2016 - Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 1 ks dreviny

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 1 ks dreviny


20.10.2016 - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Zverejnenie zámeru predaja pozemku - František Rakaš


20.10.2016 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ boli zverejnené zápisnice zo zasadnutí Komisie pre sociálne vecí, zdravotníctvo a bývanie.


20.10.2016 - Informácia o Správe o hodnotení strategického dokumentu a o návrhu strategického dokumentu „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 11 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o Správe o hodnotení strategického dokumentu a o návrhu strategického dokumentu „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“ Správa o hodnotení strategického dokumentu a  návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 20.10.2016

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov do 21 dní odo dňa, keď bola informácia zverejnená. Uvedená Správa o hodnotení strategického dokumentu a o návrhu strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR http“//enviroportal.sk/ v časti EIA/SEA.

Správa o hodnotení strategického dokumentu Územný plán PSK (PDF)


18.10.2016 - Konsolidovaná výročná správa Obce Šarišské Michaľany za rok 2015

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bola zverejnená Konsolidovaná výročná správa Obce Šarišské Michaľany za rok 2015.


18.10.2016 - Výkup zberového papiera

Spoločnosť zaoberajúca sa výkupom zberového papiera bude v našej obci vykupovať zberový papier. Výkup papiera sa uskutoční 21. októbra 2016 (piatok) od 16.00 hod. do 18,00 hod. pred Obecným úradom

thumb-1


18.10.2016 - Nákladné úžitkové vozidlo

Dnes bolo obci dodané nákladné úžitkové vozidlo Renault MASTER L2H1P3 130k sklopný valník predný. Nákladné úžitkové vozidlo je určené pre pracovníkov strediska manuálnych činnosti namiesto doteraz používanej technicky a morálnej zastaranej FABIE s prívesným vozíkom a má slúžiť k uľahčeniu a zefektívneniu vykonávaných pracovných činnosti. Nové nákladné vozidlo bolo obstarané cez elektronický kontraktačný systém (elektronické trhovisko).

Kúpna zmluva č. Z201620524_Z (PDF)


10.10.2016 - VYHLÁSENIE VOĽBY hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Michaľanoch v súlade s ustanovením §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na deň 13. decembra 2016 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Šarišské Michaľany


10.10.2016 - Autobusové zastávky boli obnovené

Pracovníci obce v uplynulých dňoch na autobusových zastávkach vymenili poškodené a plagátmi polepené lexanové výplne. Zároveň na zadných stenách zastávok boli nalepené polepy s pohľadom na kaštieľ a kostol. Súčasťou polepov sú aj upozornenie ZÁKAZ LEPIŤ PLAGÁTY a informácia, že PRIESTOR JE MONITOROVANÝ KAMEROVÝM SYSTÉMOM. Je taká predstava, že v budúcnosti by sa polepy priebežne menili za polepy, na ktorých by boli historické zaujímavosti a prírodné krásy našej obce s príslušným popisom. Zastávky by sa tak mohli stať akousi „galériou“ obce. Samozrejme za predpokladu, že zastávky nebudú ničené vandalmi, ako to bolo doteraz. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v prípade poškodenia zastávok, bude voči zisteným páchateľom vyvodený sankčný postih spojený s vymáhaním spôsobenej škody.


7.10.2016 - Šarišské Michaľany – Výstavba TS, úprava časti NN siete – vstup na nehnuteľností - Oznámenie verejnou vyhláškou

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Oznámenie verejnou vyhláškou o vstupe na nehnuteľností v súvislosti s Výstavbou TS, úprava časti NN siete


5.10.2016 - Oznámenie o výluke

V dňoch 12., 13. a 14. októbra 2016 budú ŽSR vykonávať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 8,10 hod. do 13,10 hod. medzi železničnými stanicami Veľký Šariš Sabinov.

thumb-1


4.10.2016 - Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Okresný úrad Prešov, odbor školstva vydal 01.06.2016 rozhodnutie, ktorým určil spoločný školský obvod Základnej školy s materskou školou Šarišské Michaľany, ktorým má byť územie obce Ostrovany a územie obce Šarišské Michaľany. Obec Šarišské Michaľany voči rozhodnutiu podala dňa 17.06.2016 odvolanie. Dnes bolo obci doručené rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorým akceptovalo dôvody odvolania obce Šarišské Michaľany a rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odboru školstva zrušilo a vec vrátilo na nové prejednanie a rozhodnutie.

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (PDF)


4.10.2016 - Zber veľkoobjemového odpadu

thumb-1


22.9.2016 - Uznesenia z XVI. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie


Uznesenia z XVI.OZ zo dňa 20.09.2016 (PDF)


21.9.2016 - Prehliadka historických automobilov

Obec Šarišské Michaľany a Veterán Šariš klub Prešov pozývajú na prehliadku historických automobilov, ktorá sa uskutoční v parku pri kaštieli v nedeľu 2. októbra 2016. Súčasťou akcie bude aj vystúpenie ľudovej hudby.

thumb-1


21.9.2016 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnené zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie, správy obecného majetku a rozvoja obce.


18.9.2016 - Memoriál Igora Koziaka

Športovo-strelecký klub Šarišské Michaľany pozýva na verejnú streleckú súťaž Memoriál Igora Koziaka, ktorá sa uskutoční na guľovej strelnici v nedeľu 25.09.2016

thumb-1


13.9.2016 - XVI. zasadnutie OZ – utorok 20.09.2016 o 18,00 hod.

XVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 20.09.2016 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka (PDF)


31.8.2016 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnené zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie, správy obecného majetku a rozvoja obce


31.8.2016 - POZOR ZMENA zberu elektroodpadu

Najbližší zber elektroodpadu sa uskutoční v pondelok 5. septembra. Zber plastov a skla bude v riadnom termíne podľa harmonogramu zberu odpadov v piatok 2. septembra.


31.8.2016 - Zber použitého šatstva

Obec Šarišské Michaľany na základe požiadavky Diakonie Broumo, sociální družstvo vyhlasuje v čase od 02.09.2016 do 07.10.2016 zber použitého šatstva.

thumb-1


30.8.2016 - Oznámenie o verejnom prerokovaní konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

Obec Šarišské Michaľany na základe požiadavky PSK podľa § 21 ods. 5 písm. a) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zverejňuje upozornenie verejnosti, že sa môže vyjadriť ku konceptu v lehote do 45 dní odo dňa zverejnenia oznámenia najneskôr do 15 októbra 2016

Dátum zverejnenia : 30.08.2016


Koncept je vystavený na verejné nahliadnutie na Úrade PSK na oddelení územného plánovania a životného prostredia , v kancelárii č. 509, 510, Námestie mieru č. 2, Prešov, kde je možné do dokumentácie nahliadnuť v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 15,00 hod. a zverejnený na webovom sídle obstarávateľa www.po-kraj.sk.

Oznámenie o verejnom prerokovaní konceptu Územného plánu PSK (PDF)


25.8.2016 - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce spôsobom prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené: Zverejnenie zámeru nájom kvetinárstvo Miroslav Paľo AGRO – DOVOZ


Poďakovanie

Aj touto cestou chceme ešte raz poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave a zorganizovaní tohtoročného Dňa rodiny. Ďakujeme za finančné a materiálne dary všetkým prispievateľom. A aby sa na nikoho nezabudlo, tak menovite ďakujeme Poľovníckemu združeniu Giraš za poskytnutie mäsa z dvoch diviakov, Pekárni Ľuba za dodaný chlieb a Bohuslavovi Buricovi za zeleninu.


23.8.2016 - IMUNA PHARM, a.s., Šarišské Michaľany – ponuka práce

Spoločnosť IMUNA PHARM, a.s., Jarková 17, Šarišské Michaľany hľadá dvoch nových údržbárov. Bližšie informácie v pracovnej ponuke.

Pracovná ponuka (PDF)


16.8.2016 - Výzva na odstránenie vozidla

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa boli zverejnené dve výzvy na odstránenie vozidiel ponechaných na verejnom priestranstve.


8.8.2016 - Michaľanský pohár – súťaž hasičských družstiev

V rámci VII. kola Okresnej hasičskej ligy sa 13.08.2016 (sobota) so začiatkom o 13,00 hod. na ihrisku v Šarišských Michaľanoch uskutoční súťaž hasičských družstiev o Michaľanský pohár. DHZ obce Šarišské Michaľany srdečne pozýva všetkých priaznivcov hasičského športu. Cez prestávku ukážka práce psovoda Zboru väzenskej a justičnej stráže. Občerstvenie zabezpečené.

thumb-1


8.8.2016 - Poďakovanie Diakonie Broumov

Obec Šarišské Michaľany na základe požiadavky Diakonie Broumo, sociální družstvo zorganizovala v čase od 02.05.2016 do 03.06.2016 zber použitého šatstva. Zverejňujeme poďakovanie predsedu družstva a generálneho riaditeľa Diakonie Broumov

thumb-1


27.7.2016 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 - zverejnenie

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na II. polrok 2016


25.7.2016 - Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou – zisťovacie konanie podľa § 15 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


20.7.2016 - Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 1 ks dreviny

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 1 ks dreviny Slovenská pošta


18.7.2016 - Oznámenie o ukončení Petície proti určeniu spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou

K 15.07.2016 bolo ukončené podpisovanie Petície proti určeniu spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou, ktorým má byť územie obce Ostrovany a územie obce Šarišské Michaľany. Za necelé tri týždne od 29.06.21016 do 15.07.2016 petíciu podpísalo 1 151 občanov. Všetkým občanom, ktorí petíciu podpísali úprimne ďakujeme. Zvláštne poďakovanie patrí aktivistom, ktorí podpisy pod petíciu nezištne zberali.

Petícia bola dňa 18.07.2016 podaná Okresnému úradu Prešov, odbor školstva, Tarasa Ševčenka č. 11, 080 01 Prešov na vybavenie:

Podanie petície


Zároveň bola Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaslaná informácia o podaní petície:Informácia o podaní petície zaslaná Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Podľa § 5d ods. 2 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve, ak petíciu podporilo najmenej 1 000 osôb, tak príslušný orgán verejnej moci (v tomto prípade Okresný úrad Prešov, odbor školstva) petíciu prerokuje s petičným výborom.

Vážení občania, o prerokovaní a vybavení petície Vás budeme informovať.


29.6.2016 - PETÍCIA proti určeniu spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany, ktorým má byť územie obce Ostrovany a územie obce Šarišské Michaľany

Okresný úrad Prešov, odbor školstva vydal rozhodnutie, ktorým určil spoločný školský obvod Základnej školy s materskou školou Šarišské Michaľany, ktorým má byť územie obce Ostrovany a územie obce Šarišské Michaľany. Obec Šarišské Michaľany nesúhlasí s určením spoločného školského obvodu. Dôvody sú uvedené v petícii a v odvolaní voči rozhodnutiu Okresného úradu Prešov.

Petícia proti určeniu spoločného školského obvodu
Odvolanie voči Rozhodnutiu o určení spoločného školského obvodu


Vážení obyvatelia obce, vážení rodičia,

chceme Vás poprosiť o podporu petície v záujme deti z obce Šarišské Michaľany, ktoré sa opakovaným rozhodnutím orgánu štátnej správy dostávajú do znevýhodneného postavenia a sú diskriminované.

Petičný hárok na stiahnutie


Podpísané petičné hárky prosíme doručiť na obecný úrad.

Osoby podporujúce petíciu majú právo, aby sa pred podpísaním petície oboznámili s textom Rozhodnutia o určení spoločného školského obvodu č. s. OU-PO-OSI-2016/006191-38 zo dňa 01.06.2016, ktoré vydal Okresný úrad Prešov, odbor školstva, Tarasa Ševčenka č. 11, 080 01 Prešov.

Rozhodnutie o určení spoločného školského obvodu7.7.2016 - Výzva na predloženie cenovej ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie cenovej ponuky:

„MŠ Šarišské Michaľany – oprava strechy“


7.7.2016 - Stavebné povolenie podľa § 61 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Stavebné povolenie „Šarišské Michaľany – výstavba TS, úprava časti NN siete“ verejnou vyhláškou


4.7.2016 - Výzva na predloženie cenovej ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie cenovej ponuky:

„MŠ Šarišské Michaľany – rekonštrukcia WC - zdravotechnika“


30.6.2016 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnené zápisnica zo zasadnutia Komisie pre sociálne vecí, zdravotníctvo a bývanie


30.6.2016 - Uznesenia z XV. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie

Uznesenia z XV.OZ zo dňa 27.06.2016


30.6.2016 - Menovanie riaditeľky Základnej školy s materskou

Starosta obce ako predstaviteľ obce a najvyšší výkonný orgán obce Šarišské Michaľany, ktorá je zriaďovateľom školy v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, kompetentný v zmysle § 2 písm. g/ bod 1. a 2. zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v platnom znení, v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, § 3 ods. 1, ods. 2, ods. 11 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení na základe návrhu Rady školy pri Základnej škole s materskou školou po uskutočnenom výberovom konaní m e n o v a l s účinnosťou od 01.07.2016 PaedDr. Máriu Cvancigerovú do funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou Šarišské Michaľany, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany.


28.6.2016 - Výzva na predloženie cenovej ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie cenovej ponuky:

„Spracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia MK na ul. Družstevnej – časť parcely registra C-KN č. 532/1 od bodu A k bodu B“


28.6.2016 - Výzva na predloženie cenovej ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie cenovej ponuky:

„Zriadenie zásahovej miestnosti v hasičskej zbrojnici v Šarišských Michaľanoch“


28.6.2016 - Vyhlásenie VZN

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo vyhlásené: VZN č.02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarišské Michaľany.


24.6.2016 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnené zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy obecného majetku a rozvoja obce17.6.2016 - XV. zasadnutie OZ – pondelok 27.06.2016 o 19,00 hod.

XV. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na pondelok 27.06.2016 o 19,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.


Pozvánka (PDF)


10.6.2016 - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania – „Šarišské Michaľany – výstavba TS, úprava časti NN siete“


10.6.2016 - Návrh VZN č.02/2016

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh VZN č.02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarišské Michaľany


6.6.2016 - Záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2015 - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený záverečný účet obce za rok 2015.


3.6.2016 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnené zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy obecného majetku a rozvoja obce


3.6.2016 - Uznesenia z XIV. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie

Uznesenia z XIV.OZ zo dňa 31.05.2016


1.6.2016 - Prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia VSD, a.s. Košice informuje občanov obce o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v rozsahu:

termín: 22. jún 2016 (streda) od 10,30 hod. do 13,30 hod. v časti obce: ul.Mlynská, ul.Komenského, ul.Kpt.Nálepku

Prerušenie distribúcie elektriny 22.06.2016 10,30 – 13,30


1.6.2016 - Vyhlásenie VZN

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo vyhlásené:

VZN č.01/2016 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Šarišské Michaľany


30.5.2016 - Vyhlásenie výberového konania

Obec Šarišské Michaľany, zastúpená Ing. Vincentom Leššom, starostom obce, v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e


výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Pod lesíkom č. 19, Šarišské Michaľany

Vyhlásenie výberového konania (PDF)


26.5.2016 - Ustanovujúce zasadnutie rady školy

v zmysle ustanovenia § 5 ods.1 vyhlášky č. 291/2004 Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení zvolal zriaďovateľ školy ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Šarišských Michaľanoch, ktoré sa uskutočnilo v utorok 24.05.2016. Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Šarišských Michaľanoch bude vo funkčnom období rokov 2016 – 2020 pracovať v zložení:

Ľuboš Bernát
- predseda rady školy - zvolený zástupca rodičov žiakov ZŠ
Ján Zimovčák
- podpredseda rady školy - delegovaný zástupca zriaďovateľa
Ľubica Miščíková
- zvolený zástupca pedagogických zamestnancov MŠ
Mgr. Gabriela Klanicová
- zvolený zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ
Slávka Miženčíková
- zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ
Lucia Bednárová
- zvolený zástupca rodičov detí  MŠ
Ľubomír Miženčík
- zvolený zástupca rodičov žiakov ZŠ
Stanislav Vaňo
- zvolený zástupca rodičov žiakov ZŠ
Ing. Anton Mikloš
- delegovaný zástupca zriaďovateľa
Ing. Marek Zborovjan
- delegovaný zástupca zriaďovateľa
Ing. Peter Zborovjan
- delegovaný zástupca zriaďovateľa


23.5.2016 - ZMENA TERMÍNU XIV. zasadnutia OZ – utorok 31.05.2016 o 18,00 hod.

XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční v utorok 31.05.2016 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Program rokovania zostáva nezmenený. K zmene termínu dochádza z dôvodu zabezpečenia účasti poslancov.

Pozvánka (PDF)


18.5.2016 - XIV. zasadnutie OZ – streda 01.06.2016 o 17,00 hod.

XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na stredu 01.06.2016 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.


9.5.2016 - Výzva na predloženie ponuky

Na základe žiadosti Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. zverejňujeme výzvu na predloženie ponuky na Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Šarišské Michaľany

Výzva na predloženie ponuky - zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Šarišské Michaľany PDF


6.5.2016 - Oznámenie o výluke

Dňa 9. mája 2016 budú ŽSR vykonávať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 8,00 hod. do 13,10 hod. medzi železničnými stanicami Veľký Šariš Sabinov

Oznámenie o výluke PDF


4.5.2016 - Výzva na voľby členov rady školy

Obec Šarišské Michaľany, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Šarišských Michaľanoch, v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Šarišských Michaľanoch.

Výzva na voľby členov rady školy


4.5.2016 - Návrh VZN č.01/2016

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh VZN č.01/2016 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Šarišské Michaľany.
K pôvodne zverejnenému návrhu VZN č.01/2016, ktorým sa menilo a dopĺňalo VZN č.02/2015 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Šarišské Michaľany boli počas lehoty na pripomienkovanie vznesené rozsiahle pripomienky. Po ich vyhodnotení, bola značná časť pripomienok akceptovaná a z toho dôvodu bol spracovaný nový návrh VZNč.01/2016 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Šarišské Michaľany, ktorý je na úradnej tabuli zverejnený na pripomienkovanie.


29.4.2016 - Zber použitého šatstva

thumb-1


29.4.2016 - Oznámenia o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020“ Podľa § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 29.04.2016


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020“, je zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR http“//enviroportal.sk/ v časti EIA/SEA.

Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 -2020


28.4.2016 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnené zápisnica zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie


25.4.2016 - Ivana Ďuranová - vicemajsterka SR v športovej streľbe mládeže 2016

Na Majstrovstvách Slovenskej republiky pre rok 2016 v streľbe zo vzduchových zbraní mládeže, ktoré sa konali začiatkom tohto mesiaca v Košiciach, dosiahla výborný úspech členka Športovo-streleckého klubu v Šarišských Michaľanoch Ivana Ďuranová, ktorá v disciplíne VzPi 40 odsadila druhé miesto. Blahoželáme.

thumb-1
Výsledková listina


25.4.2016 - Verejná vyhláška

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bola zverejnená: Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „Optický kábel SITEL s.r.o. Prešov šachta A – Sabinov“


15.4.2016 - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce spôsobom prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Zverejnenie zámena pozemkov - Mgr.Ján Tutoky


13.4.2016 - Oznámenia o strategickom dokumente „Program rozvoja obce Jakubovany na roky 2015-2022“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente „Program rozvoja obce Jakubovany na roky 2015-2022“. Oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.Dátum zverejnenia : 13.04.2016Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.Uvedené Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR http//enviroportal.sk/ v časti EIA/SEA.

Oznámenie o  strategickom dokumentu Program rozvoja obce Jakubovany na roky 2015 -2022


11.4.2016 - Stojíme za hasičmi - súťaž

Naši dobrovoľní hasiči už mnoho rokov stoja za nami a pomáhajú našej obci. Teraz môžeme ukázať, že my stojíme za nimi a to zapojením sa do súťaže na stránke www.stojimezahasicmi.sk, ktorú prináša hasičská edícia minerálnej vody Budiš. Čím viac obyvateľov podporí náš dobrovoľný hasičský zbor, tým vyššiu šancu majú naši hasiči vyhrať .

thumb-1
www.stojimezahasicmi.sk


11.4.2016 - Zber veľkoobjemového odpadu

thumb-1


4.4.2016 - Návrh VZN č.01/2016

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh VZN č.01/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.02/2015 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Šarišské Michaľany


4.4.2016 - Vyhodnotenie výzvy telocvične

V rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR obec podala Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Na základe výsledkov hodnotenia Komisie na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov bola naša obec so svojou žiadosťou čiastočne úspešná a boli jej pridelené finančné prostriedky v sume 3 900 € na bežné výdaje na nákup vybavenia telocvične Základnej školy s materskou školou v Šarišských Michaľanoch.

Vyhodnotenie výzvy (PDF)


31.3.2016 - Výsadba stromov na sídlisku

Na základe požiadaviek obyvateľov obce bývajúcich na sídlisku a po posúdení zdravotného stavu dotknutých stromov, obec požiadala Mesto Sabinov, ako príslušný orgán štátnej správy o výrub drevín – 15 ks stromov jarabina. Na základe súhlasu orgánu štátnej správy bolo v dňoch 30. a 31. marca vyrúbaných 15 ks stromov jarabina. V rozhodnutí o súhlase na výrub stromov bola obci uložená povinnosť náhradnej výsadby v počte 30 ks vysokokmenných okrasných stromov. Nové vysadené stromy budú svojim vzhľadom a vlastnosťami typovo vhodnejšie pre sídliskovú zástavbu, ako boli vyrúbané jarabiny. Nižšie zverejňujeme rozhodnutie – súhlas na výrub stromov a špecifikáciu náhradnej výsadby stromov.

Rozhodnutie - súhlas s výrubom stromov (PDF)
Náhradná výsadba stromov (PDF)


30.3.2016 - Zber konárov a organického odpadu

thumb-1


30.3.2016 - Uznesenia z XIII. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie

Uznesenia z XIII.OZ zo dňa 23.03.2016 (PDF)


23.3.2016 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany bola ukončená

V súlade so Zmluvou o dielo dodávateľ stavby O.S.V.O. comp, a.s. Prešov ukončila realizáciu stavby Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany. Preberacím konaním, ktoré sa uskutočnilo 22. marca 2016, bola stavba odovzdaná do užívania. Stavba bola realizovaná na základe poskytnutia nenávratného finančného príspevku v  rámci výzvy Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 2 Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, kód výzvy: KaHR-22VS-1501 vo výške 227 209,05 EUR. V rámci rekonštrukcie bola realizovaná komplexná obnova verejného osvetlenia s inštaláciou energeticky efektívnych a moderných svietidiel na báze LED technológie a modernizácia rozvádzačov so zavedením regulácie systému verejného osvetlenia s cieľom efektívneho riadenia. Celkom bolo vymenených 166 pôvodných svietidiel a novo osadených bolo ďalších 94 svietidiel. Predpokladaná celková úspora energie je 143,37 GJ/rok, čo v porovnaní so súčasným stavom predstavuje úsporu vo výške 59,45%.


Verejné osvetlenie pred
realizáciou rekonštrukcie
      
Verejné osvetlenie počas
realizácie rekonštrukcie
      
Verejné osvetlenie
po realizácii rekonštrukcie


22.3.2016 - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce spôsobom prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa boli zverejnené:
Zverejnenie zámena pozemkov záhradky - Mgr.Ferdinand Kozma, Mgr.Júlia Illéšová
Zverejnenie zámena pozemkov záhradky - Jozef Oľšavský, Marta Oľšavská


17.3.2016 - Živá krížová cesta

Na Kvetnú nedeľu 20.03.2016 so začiatkom o 14,00 hod. v parku pri kaštieli dobrovoľníci z obce Ražňany predvedú príbeh poslednej pozemskej cesty Ježiša Krista. Predstavením živej krížovej cesty prinesú posolstvo blížiacej sa Veľkej noci.


17.3.2016 - XIII. zasadnutie OZ – streda 23.03.2016 o 18.00 hod.

Na základe žiadosti piatich poslancov OZ zo dňa 15.03.2016, starosta obce zvolal XIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva na stredu 23.03.2016 o 18,00 hod. do obradnej miestnosti OcÚ. Predmetom rokovania bude Prerokovanie a schválenie Uznesenia č. XI-17/2016, ktorého výkon starosta obce pozastavil. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka (PDF)


10.3.2016 - Projektová dokumentácia pre investičné akcie

Na webovom sídle obce v sekcii Samospráva obce bol umiestnený nový odkaz Projektová dokumentácia, v ktorom budú zverejňované projektové dokumentácie pripravovaných investičných akcií. V sekcii Samospráva obce/Projektová dokumentácia boli zverejnené projektové dokumentácie:

- Vodovod ul. Družstevná
- Chodník pre peších pri ceste I/68 - ul. Prešovská
- Chodník pre peších pri ceste III/543017 - ul.Jarková
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie od kostola ku cintorínu a plochy okolo domu smútku
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul.Michalská
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul.Mlynská a ul.Kpt.Nálepku
- Štúdia statickej dopravy a využitia verejných plôch na sídlisku v Šarišských Michaľanoch - technická štúdia


7.3.2016 - Prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia VSD, a.s. Košice informuje občanov obce o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v rozsahu:

termín: 21. marec 2016 (pondelok) od 07,50 hod. do 12,00 hod.
v časti obce: ul.Komenského, ul.SNP, ul.Jarková, ul.Čerešňová, ul.Požiarnická, ul.Železničiarka

Prerušenie distribúcie elektriny 21.03.2016 7,50 – 12,00

termín: 21. marec 2016 (pondelok) od 11,30 hod. do 15,10 hod.
v časti obce: ul.Michalská, ul.Pod lesíkom, ul.Prešovská, materská škola

Prerušenie distribúcie elektriny 21.03.2016 11,30 – 15,10

termín: 22. marec 2016 (utorok) od 08,00 hod. do 12,00 hod.
v časti obce: ul.Štúrova, ul.Melichara Zeleného, ul.Hviezdoslavova, ul.Ružová, ul.Záhradná, ul.Sabinovská

Prerušenie distribúcie elektriny 22.03.2016 08,00 – 12,00


7.3.2016 - Voľby do NR SR 05.03.2016 – výsledky hlasovania


V obci Šarišské Michaľany sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali 05.03.2016 zúčastnilo spolu 1 383 voličov, čo predstavuje z  celkového počtu 2 195 zapísaných voličov 63,01 % účasť. Výsledky volieb:

Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 05.03.2016


7.3.2016 - Plán verejného obstarávania na rok 2016– zverejnenieV sekcii Samospráva obce/ Verejné obstarávanie/Plán verejného obstarávania bol zverejnený Plán verejného obstarávania na rok 2016.4.3.2016 - Výkup zberového papieraSpoločnosť zaoberajúca sa výkupom zberového papiera bude v našej obci vykupovať zberový papier. Výkup papiera sa uskutoční 17. marca 2016 (štvrtok) od 16.00 hod. pred Obecným úradom.thumb-1


3.3.2016 - Oznámenie o  strategickom dokumentu „Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 -2022“


Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente „Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015-2022“ . Oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.Dátum zverejnenia : 03.03.2016

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. 

Uvedené Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR http//enviroportal.sk/ v časti EIA/SEA.

Oznámenie o  strategickom dokumentu „Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 -2022“


2.3.2016 - Uznesenia z XII. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie
Uznesenia z XII.OZ zo dňa 29.02.2016 (PDF)
29.2.2016 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutiaV sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica z XI. zasadnutia Finančnej komisie, správy obecného majetku a rozvoja obce zo dňa 26.02.2016.22.2.2016 - XII. zasadnutie OZ – pondelok 29.02.2016 o 17,00 hod.


XII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na pondelok 29.02.2016 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. 
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka (PDF)


19.2.2016 - Pozvánka na schôdzu členskej základne COOP Jednota Prešov


Dozorný výbor v Šarišských Michaľanoch pozýva na schôdzu členskej základne, ktorá sa uskutoční 28. februára (nedeľa) 2016 o 15,30 hod. v jedálni Základnej školy s materskou školou v Šarišských Michaľanoch.

Pozvánka na schôdzu členskej základne


18.2.2016 - Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2015


Obec Šarišské Michaľany, ako správca daní a poplatkov, podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2015, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam daňových dlžníkov je zverejnení v sekcii Samospráva obce/Daňoví dlžníci.


12.2.2016 - Rozhodnutie (Verejnou vyhláškou) - Šarišské Michaľany – výstavba TS, úprava časti NN siete – rozhodnutie o umiestnení stavby


V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené Rozhodnutie (Verejnou vyhláškou) - Šarišské Michaľany – výstavba TS, úprava časti NN siete – rozhodnutie o umiestnení stavby

Šarišské Michaľany - výstavba TS, úprava časti NN siete - rozhodnutie o umiestnení stavby12.2.2016 - Správa o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020“


Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 11 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie Správy o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020“ . Oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 21 dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 12.02.2016Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o  životné prostredie, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR http//enviroportal.sk/ v časti EIA/SEA.


Správa o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020


4.2.2016 - Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ražňany na roky 2016-2023“


Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ražňany na roky 2016-2023“

Podľa § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.
Dátum zverejnenia : 04.02.2016Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ražňany na roky 2016-2023“, je zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR.


http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-raznany-na-roky-


Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ražňany na roky 2016 - 2023 (PDF)


3.2.2016 - Plán kultúrnych a spoločenských akcií na rok 2016

V sekcii Občan/Kalendár podujatí bol zverejnený Plán kultúrnych a spoločenských akcií na rok 2016 a Kalendárny plán akcií Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska – klub Šarišské Michaľany na rok 2016.3.2.2016 - Zápisnica zo VI. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ/Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež/Zápisnice zo zasadnutí komisie – volebné obdobie 2014-2018 bola zverejnená zápisnica zo VI. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže. Komisia na svojom zasadnutí rozhodla o poskytnutí dotácií podľa VZN č.07/2013 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomoci z rozpočtu obce Šarišské Michaľany a schválila plán kultúrnych a spoločenských akcií na rok 2016.2.2.2016 - Akčný plán obce Šarišské Michaľany na roky 2016-2017Na XI. zasadnutí OZ konanom 28.01.2016 bol uznesením č. XI-6/2016 schválený Akčný plán obce Šarišské Michaľany na roky 2016-2017, ktorý je súčasťou realizačnej časti Programu rozvoja obce a je spracovaný na obdobie dvoch rokov (Formulár č. R6). Akčný plán je spracovaný podľa prioritných oblastí a obsahuje projekty s plánom realizácie na roky 2016 a 2017. Akčný plán je spracovaný pre tri oblasti a spolu obsahuje 29 aktivít: hospodárska oblasť obsahuje 8 aktivít, enviromentálna oblasť obsahuje 6 aktivít a sociálna oblasť obsahuje 15 aktivít.

Schválený akčný plán je zverejnený v sekcii Samospráva obce/Program rozvoja obce.2.2.2016 - Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený

Na XI. zasadnutí OZ konanom 28.01.2016 bol uznesením č. XI-5/2016 schválený Rozpočet obce na rok 2016:

Rozpočet obce na rok 2016
Bežné príjmy
1 896 647
Bežné výdaje
1 459 085

Kapitálové príjmy
0
Kapitálové výdaje
80 000

Príjmové finančné operácie
0
Výdajové finančné operácie
153 610
Prebytok rozpočtového hospodárenia
203 952


Schválený rozpočet so všetkými prílohami je zverejnený v sekcii Samospráva obce/Hospodárenie obce/Rozpočet obce/ Schválený rozpočet obce (podľa rokov)/ Rozpočet obce 2016


2.2.2016 - Uznesenia z XI. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenieUznesenia z XI.OZ zo dňa 28.01.2016

Oznámenie o nepodpísaní uznesenia č.XI-17/2016 zo dňa 28.01.201629.1.2016 - Fotogaléria z odovzdávanie hasičského vozidla

V mesiaci december 2015 bolo po oprave do prevádzkyschopného stavu slávnostne odovzdané hasičské vozidlo CAS 32 T815 miestnemu dobrovoľnému hasičskému zboru. Udalosť je zdokumentovaná v priloženej fotogalérii.28.1.2016 - Výberové konania pre Národný projekt Terénna sociálna práca I (NP TSP I)

Obec Šarišské Michaľany vyhlásila výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície terénneho sociálneho pracovníka v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca I. Výberové konanie sa uskutoční 16. februára 2016 o 13,00 hod. na obecnom úrade v Šarišských Michaľanoch. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 11. februára 2016.

Výberové konania pre Národný projekt Terénna sociálna práca I (NP TSP I)


21.1.2016 - Zápisnica z vyhodnotenia cenovej ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 9 ods. 9 bola zverejnená Zápisnica z vyhodnotenia cenovej ponuky:

Výber dodávateľa na Realizáciu elektrickej prípojky ku konvektomatu pre školskú jedáleň
21.1.2016 - Komisie pri OZ - zápisnice zo zasadnutí

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ boli zverejnené zápisnice zo zasadnutí komisií pracujúcich pri obecnom zastupiteľstve:

- zápisnice zo zasadnutí Finančnej komisie správy obecného majetku a rozvoja obce

- zápisnice zo zasadnutí Komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež

- zápisnice zo zasadnutí Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie


20.1.2016 - XI. zasadnutie OZ – štvrtok 28.01.2016 o 17,00 hod.

XI. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na štvrtok 28.01.2016 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. 
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka (PDF)20.1.2016 - Zloženie okrskových komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky


V sekcií Aktuality/Voľby do NR SR 2016 bolo zverejnené Zloženie okrskových komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
15.1.2016 - Oznámenie o Správe o hodnotení  strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s 11 6 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako dotknutá obce informuje verejnosť o Správe o hodnotení  strategického dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020“

Oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 21 dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 15.01.2016

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Uvedená Správa o hodnotení  strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020“ je zverejnená na webovom sídle MŽP SR

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-rius-presovskeho-samospravneho

Správa o hodnotení strategického dokumentu RIUS PSK


14.1.2016 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016 - zverejnenie

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na I. polrok 2016


7.1.2016 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany

V rámci publicity projektu obec Šarišské Michaľany zverejňuje hlavné informácie o projekte:
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany

thumb-1


5.1.2016 - Dochádzka poslancov na zasadnutia obecného zastupiteľstva

V priloženej tabuľke uvádzame prehľad o dochádzke poslancov na zasadnutia obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období – za mesiac december 2014 a za celý rok 2015. V roku 2014 sa uskutočnili dve zasadnutia OZ a v roku 2015 sa uskutočnilo osem zasadnutí OZ. Prehľad je spracovaný s percentuálnym vyhodnotením účasti. Účasť poslancov na zasadnutiach OZ za jednotlivé roky je uvedená v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Dochádza poslancov na zasadnutia OZ.

Dochádzka poslancov za rok 2015


Archív aktualít