15.12.2017 - Rozpočet obce na rok 2018 bol schválený

Na XXVI. zasadnutí OZ konanom 14.12.2017 bol uznesením č. XXVI-5/2017 schválený Rozpočet obce na rok 2018:

Rozpočet obce na rok 2018
  Bežné príjmy
2 292 299
  Bežné výdaje
1 907 094

  Kapitálové príjmy
0
  Kapitálové výdaje
129 192

  Príjmové finančné operácie
0
  Výdajové finančné operácie
141 760
  Prebytok rozpočtového hospodárenia
114 253


Schválený rozpočet so všetkými prílohami je zverejnený v sekcii Samospráva obce/Hospodárenie obce/Rozpočet obce/ Schválený rozpočet obce (podľa rokov)/ Rozpočet obce 2018

15.12.2017 - Komisie pri OZ - zápisnice zo zasadnutí

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie a zápisnice zo zasadnutí Komisie finančnej, správy obecného majetku a rozvoja obce

15.12.2017 - Vyhlásenie schválených VZN

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa boli vyhlásené:

VZN č.01/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre materské/ú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šarišské Michaľany na kalendárny rok 2018

VZN č.02/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre zriaďovateľa súkromnej základnej umeleckej školy na kalendárny rok 2018

VZN č.03/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany

12.12.2017 - Zateplenie budovy nákupného strediska je pred dokončením

Včera (11.12.2017) sa uskutočnil za účasti dodávateľa, projektového manažéra, stavebného dozoru a zástupcov obce kontrolný deň na stavbe Rekonštrukcia nákupného strediska – ZATEPLENIE, na ktorom sa dohodlo oplechovanie štablónu a čela atiky lakoplastovým alebo pozinkovaným plechom. A zároveň sa dohodlo, že v prípade vyhovujúceho počasia, bude do konca roka realizovaná konečná povrchová úprava fasády budovy farebnou omietkou.

11.12.2017 - Nové prvky v skateparku

V mesiaci september 2017 bola na základe VZN č. 07/2013 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomoci z rozpočtu obce Šarišské Michaľany poskytnutá Občianskemu združeniu adrenalínových športov dotácia vo výške 500 EUR na rozvoj telesnej kultúry. Z poskytnutej dotácie členovia občianskeho združenia realizovali v lokalite pri miestnom futbalovom ihrisku nové prvky v  skateparku - rádius, pyramídu a okrem nich postavili betónovú lavičku a nové zábradlie pre bicykle a skateboardy.

11.12.2017 - UPOZORNENIE na zmenu termínu XXVI. zasadnutie OZ – štvrtok 14.12.2017 o 17,00 hod.

Z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu poslancov OZ sa XXVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo pôvodne zvolané na piatok 15.12.2017 uskutoční v štvrtok 14.12.2017 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.

8.12.2017 - XXVI. zasadnutie OZ – piatok 15.12.2017 o 17,00 hod.

XXIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na štvrtok 28.09.2017 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.


7.12.2017 - Mikuláš medzi deťmi

Aj tento rok na sviatok svätého Mikuláša zavítal medzi naše deti ozajstný Mikuláš, ktorý sladkosťami obdaroval viac ako 250 deti. Zverejňujeme fotogalériu z tejto milej slávnosti.

6.12.2017 - Povolenie na zriadenie vodnej stavby „Kanalizácia – Nová ulica, Vodovod – Nová ulica“ – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Povolenie na zriadenie vodnej stavby „Kanalizácia – Nová ulica, Vodovod – Nová ulica“


Vyvesené dňa: 06.12.2017


5.12.2017 - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Zverejnenie zámeru predaja pozemku - VSD, a.s. Košice

4.12.2017 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Rekonštrukcia Zdravotného strediska v Šarišských Michaľanoch -
ZDRAVOTECHNIKA

4.12.2017 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
Vybudovanie kamerového systému v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa –
OPAKOVANÁ VÝZVA

2.12.2017 - Mikuláš príde v stredu

Obec Šarišské Michaľany  spolu s miestnym rímsko-katolíckym farským úradom pozýva všetky deti na deň 6. decembra 2017 (streda) o 18,00 hod. do areálu kaštieľa, kde medzi nich zavíta Mikuláš s darčekmi.

thumb-1

1.12.2017 - Adventný veniec pri kaštieli

Minulého roku bol po prvýkrát v parku pri kaštieli postavený nadrozmerný adventný veniec. V začatej tradícii pokračujeme aj tohto roku a pre pripomenutie si pravého významu Adventu a Vianoc bude prvá svieca na adventnom venci rozsvietená v nedeľu 3. decembra.

1.12.2017 - Výsadba lipovej aleje na cintoríne

V súlade so schváleným rozpočtovým opatrením obecného zastupiteľstva bolo v rámci ďalšieho zazeleňovania miestneho cintorína vysadených 12 ks líp, ktoré tvoria základ lipovej aleje. Na budúci rok sa predpokladá pokračovanie vo výsadbe ďalšej stromovej a kríkovej zelene s osadením ďalších lavičiek a skulptúr tak, aby sa cintorín postupne stal tichou oázou pokoja a miestom rozjímania.

30.11.2017 - Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

28.11.2017 - Návrh VZN č.03/2017

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh:

VZN č.03/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany.

27.11.2017 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež.

27.11.2017 - Návrh VZN č.02/2017

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh:

VZN č.02/2017 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre zriaďovateľa súkromnej základnej umeleckej školy na kalendárny rok 2018.

27.11.2017 - Návrh VZN č.01/2017

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh:

VZN č.01/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šarišské Michaľany na kalendárny rok 2018.

23.11.2017 - XXIV. zasadnutie – zverejnenie informácií

XXV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 21.11.2017. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):
23.11.2017 - Ukončená výmena okien a dverí v zdravotnom stredisku

Dnes 23.11.2017 bola odovzdávacím protokolom ukončená výmena okien a dverí v miestnom zdravotnom stredisku. Spolu bolo vymenených trinásť okien a štvoro dverí v celkovom náklade 8 850,02 EUR. Na základe výsledku verejného obstarávania dodávateľom okien a dverí bola spoločnosť FEZANOVA, s.r.o. Prešov. Nové okná a dvere prispejú ku skvalitneniu prostredia v zdravotnom stredisku.

23.11.2017 - Výkup papiera a použitého oleja

Oznamujeme občanom, že na základe zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. uskutoční v pondelok 27.11.2017 v čase od 15.30 do cca 16:45 pri bytovkách na uliciach: ul. Pod lesíkom, ul. Michalská, ul. Družstevná a ul. M.R.Štefánika výkup papiera a použitého oleja. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón a použitý kuchynský olej. Spoločnosť Brantner ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. Presný čas bude spresnený formou vylepených letákov na vchodových dverách na bytových domoch.

21.11.2017 - Opakovaná výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená opakovaná výzva na predloženie ponuky:
Vybudovanie kamerového systému v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa

19.11.2017 - Programový rozpočet obce na roky 2018 – 2020 zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh programového rozpočtu obce na roky 2018 - 2020.

18.11.2017 - Ukončená rekonštrukcia WC v tribúne športového areálu

V stredu 15.11.2017 bola ukončená rekonštrukcia WC v tribúne športového areálu, ktoré je určené pre verejnosť. Dielo bolo zrealizované v štandardnej kvalite a v porovnaní s predchádzajúcim dezolátnym stavom je súčasná konformná úroveň sociálneho zariadenia neporovnateľná. Rekonštrukcia bola čiastočne spolufinancovaná Prešovským samosprávnym krajom (PSK) v rámci Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017, Program: 1 ŠPORT/1.2, názov akcie: Skvalitnenie prostredia na podporu telesného pohybu. Súčasný stav WC po rekonštrukcii je v priloženej fotogalérii.

15.10.2017 - Oznámenie o výluke

V dňoch 22., 23., 24. novembra 2017 (streda až piatok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Veľký Šariš - Sabinov. V dôsledku výluky budú vlaky nahradené autobusmi. Bližšie informácie v priloženom Oznámení o výluke železničnej dopravy.


15.11.2017 - Posedenie seniorov

V nedeľu 12.11.2017 sa v priestoroch školskej jedálne pri príležitosti mesiaca úcty k starším uskutočnilo posedenie seniorov spojené s kultúrnym programom, ktoré zorganizovala obec v spolupráci ZO JDS – klub Šarišské Michaľany. Prítomní dôchodcovia boli obdarovaní praktickým darčekom. Fotografie z príjemného posedenia sú zverejnené vo fotogalérii.

15.10.2017 - XXV. zasadnutie OZ – utorok 21.11.2017 o 18,00 hod.

XXV. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 21.11.2017 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.


13.11.2017 - Osadenie parkových lavičiek

V parku pri kaštieli bolo osadených 6 parkových lavičiek a kôš na odpadky pri detskom ihrisku. Ďalšie lavičky a koše na odpadky budú osadené pri detských ihriskách na sídlisku a na cintoríne. Obec spolu zakúpila 12 parkových lavičiek a 5 odpadkových košov. Veríme, že lavičky a koše budú slúžiť svojmu účelu bez ich akéhokoľvek úmyselného poškodzovania.

10.11.2017 - Stavebné povolenie „Rodinný dom“ na pozemku C KN č.418/1 v k.ú. Šarišské Michaľany – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Stavebné povolenie „Rodinný dom“ na pozemku C KN č.418/1 v k.ú. Šarišské Michaľany


Vyvesené dňa: 13.11.2017
13.11.2017 - Konsolidovaná výročná správa Obce Šarišské Michaľany za rok 2016

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bola zverejnená Konsolidovaná výročná správa Obce Šarišské Michaľany za rok 2016.

10.11.2017 - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania o vydanie územného povolenia na stavbu: „Chodník pre peších pozdĺž štátnej cesty I/68“Vyvesené dňa: 10.11.2017


9.11.2017 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: Vybudovanie kamerového systému v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa Zo šiestich členom komisie zriadenej na vyhodnotenie ponúk sa zasadnutia komisie dňa 08.11.2017 zúčastnilo päť členov. Jeden člen komisie záznam podpísal bez výhrad, ostatní štyria členovia komisie záznam nepodpísali s uvedením dôvodu nepodpísania záznamu, čo znamená, že nebol vybraný dodávateľ pre dodanie tovaru a montážne práce na predmet zákazky: Vybudovanie kamerového systému v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa.

6.11.2017 - Výsledky hlasovania volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 za obec Šarišské Michaľany

V sekcii Obec/Voľby do VÚC 2017 boli zverejnené výsledky hlasovania za obec Šarišské Michaľany pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK).
3.11.2017 - Prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia VSD, a.s. Košice informuje občanov obce o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných opráv a pravidelnej údržby distribučnej siete v rozsahu:

termín: 23. november 2017 (štvrtok) od 07,30 hod. do 16,30 hod.

v časti obce: celá ul. M.R.Štefánika okrem bytového domu č.12, ul. Družstevná úsek od č.d. 16 po č.d. 28, bytový dom 126


27.10.2017 - Oznámenie o výluke

Dňa 30. októbra 2017 (pondelok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Sabinov – Lipany. V dôsledku výluky budú vlaky nahradené autobusmi. Bližšie informácie v priloženom Oznámení o výluke železničnej dopravy.


25.10.2017 - Zápisnice zo zasadnutí OZ - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2017 bola zverejnená zápisnica z XXIII. zasadnutia OZ a zápisnica z XXIV. zasadnutia OZ.

24.10.2017 - IOMO na Obecnom úrade v Šarišských Michaľanoch

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí. IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste. Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Šetrí vám nielen čas, ale aj peniaze. Bližšie informácie:


24.10.2017 - Kalendárny plán akcií ZO JDS – klub Šarišské Michaľany na rok 2018

V sekcii Občan/Kalendár podujatí bol zverejnený Kalendárny plán akcií ZO JDS – klub Šarišské Michaľany na rok 2018


24.10.2017 - Zber veľkoobjemového odpaduthumb-1

24.10.2017 - Prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia VSD, a.s. Košice informuje občanov obce o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných opráv a pravidelnej údržby distribučnej siete v rozsahu:

termín: 10. november 2017 (piatok) od 07,20 hod. do 16,30 hod.

v časti obce: celá ul. M.R.Štefánika okrem bytového domu č.12,
ul. Družstevná úsek od č.d. 16 po č.d. 28, bytový dom 12623.10.2017 - Rekonštrukcia WC v tribúne športového areálu

Minulý týždeň začala rekonštrukcia WC v tribúne športového areálu. WC určené pre verejnosť bolo v dezolátnom stave a vyžaduje si celkovú opravu. Rekonštrukcia bude čiastočne spolufinacovaná Prešovským samosprávnym krajom (PSK) v rámci Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017, Program: 1 ŠPORT/1.2, názov akcie: Skvalitnenie prostredia na podporu telesného pohybu s celkovým rozpočtom vo výške 5 037,79 EUR, pričom obci bola PSK poskytnutá dotácia vo výške 2 000 EUR. Rekonštrukciou budú vymenené pôvodné plechové vchodové dvere za plastové, vymenené 2 zárubne a vchodové dvere do jednotlivých toaliet, realizované vysprávky muriva proti plesni, oprava omietok, výmena a oprava poškodených obkladov stien, výmena a inštalácia potrebnej sanity a vodovodnej batérie. Rozdiel medzi predpokladaným celkovým rozpočtom vo výške 5 037,79 EUR a poskytnutou dotáciou 2 000,00 EUR bude prefinancovaný z rezervy obecného rozpočtu pre investičné akcie.

19.10.2017 - Oznámenie o výluke

V dňoch 24. až 27. októbra 2017 (utorok až piatok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Sabinov – Lipany. V dôsledku výluky budú vlaky nahradené autobusmi. Bližšie informácie v priloženom Oznámení o výluke železničnej dopravy.


18.10.2017 - Prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia VSD, a.s. Košice informuje občanov obce o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných opráv a pravidelnej údržby distribučnej siete v rozsahu:

termín: 9. november 2017 (štvrtok) od 07,10 hod. do 17,00 hod.

v časti obce: ul. Družstevná, ul. Prešovská, ul. Michalská, ul. Pod Lesíkom, ul. M. R. Štefánika, ul. Jarková


12.10.2017 - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie – zverejnenie verejnou vyhláškou o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Kanalizácia – Nová ulica, Vodovod – Nová ulica“

Vyvesené dňa: 12.10.2017
10.10.2017 - Informovanie verejnosti o skončení správneho konania vo veci priestupku

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení zverejnené:

Informovanie verejnosti o skončení správneho konania vo veci priestupku

10.10.2017 - Zber konárov a organického odpadu

thumb-1

9.10.2017 - Oznámenie o začatí staveného konania a nariadenie ústneho konania – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „SO 01 Miestne komunikácie – Kpt.Nálepku, Mlynská, SO 02 Miestna komunikácia – Michalská, SO 03 miestna komunikácia od kostola k domu smútku, SO 04 chodník pre peších pozdĺž štátnej cesty I/68, SO 05 Miestna komunikácia – Družstevna“Vyvesené dňa: 09.10.2017

9.10.2017 - Doplnenie 1 100 l kontajnerov pre zber plastov a skla

Na základe prehodnotenia systému triedeného zberu plastov a skla sa obci podarilo vyjednať s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) doplnenie 1 100 l pre triedený zber plastov a skla. Spolu bude v obci, a to najmä na sídlisku, kde kontajnery na sklo chýbali, umiestnených 10 kontajnerov na plasty a 24 kontajnerov na sklo. Pre pripomenutie uvádzame:

- do plastov patria: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká, plastové vedrá, obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše, hračky a iné

- do plastov nepatria: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, a pod. obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta

- do skla patria: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, okenné sklo a pod.

- do skla nepatria: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami) a pod.

thumb-1 thumb-1 thumb-1

9.10.2017 - Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

V sekcii Obec/Voľby do VÚC 2017 bola v súlade s § 141 ods. 3 a v súlade § 146 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnení zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a zoznam kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja.
5.10.2017 - Betónový stolnotenisový stôl bol oficiálny daný do užívania

Na zelenej ploche pri bytovom dome č. 471/38 na ulici Michalskej bol včera oficiálne daný do užívania pre širokú verejnosť prvý betónový stolnotenisový stôl v našej obci. Stôl bol osadený pri príležitosti 60 rokov stolného tenisu v Šarišských Michaľanoch a životného jubilea 80 rokov jeho zakladateľa pána Vendelína Balčáka, ako poďakovanie za jeho dlhoročnú prácu v prospech rozvoja stolného tenisu a pozitívne zviditeľnenie našej obce. Veríme, že pingpongový stôl bude verejnosťou hojne využívaný a prispeje k športovému využitiu sa najmä deti a mládeže.

4.10.2017 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
Rekonštrukcia Nákupného strediska v Šarišských Michaľanoch - ZATEPLENIE

4.10.2017 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
Rekonštrukcia WC v tribúne športového areálu

3.10.2017 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Vybudovanie kamerového systému v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa

2.10.2017 - XXIV. zasadnutie – zverejnenie informácií

XXIV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 28.09.2017. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):
29.9.2017 - Pozvánka na MICHALIANSKY ODPUST

Obec Šarišské Michaľany srdečne pozýva obyvateľov obce na Michaliansky odpust v nedeľu 1. októbra 2017 v čase od 15,30 hod. do areálu obecného úradu

thumb-1

28.9.2017 - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania o umiestnení líniovej stavby:
„Šarišské Michaľany, Zberný dvor a domy – VN, TS, NN“Vyvesené dňa: 28.09.2017


22.9.2017 - XXIV. zasadnutie OZ – štvrtok 28.09.2017 o 18,00 hod.

XXIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na štvrtok 28.09.2017 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.


19.9.2017 - Stavebné povolenie – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Stavebné povolenie na líniovú stavbu: „Euro Velo 11 v Prešovskom kraji, úsek Šarišské Michaľany“

Vyvesené dňa: 19.09.2017


18.9.2017 - Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 1 ks orecha

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 1 ks orecha

11.9.2017 - Oznámenie o zatvorení obecného úradu

V súvislosti s aplikáciou zákona číslo 305/2013 Z.z. o eGovernmente do praxe sa zamestnanci obecného úradu zúčastnia na informačno–konzultačnom seminári Elektronická správa dokumentov a elektronický výkon verejnej moci v organizáciách verejnej správy v zmysle poslednej novely zákona o eGovernmente. Z tohto dôvodu bude Obecný úrad v Šarišských Michaľanoch zatvorený dňa:

13. septembra 2017 (streda) od 07,30 hod. do 15,30 hod.

V tento deň nebudú poskytované služby pre občanov obce

8.9.2017 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Rekonštrukcia WC v tribúne športového areálu

7.9.2017 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Rekonštrukcia Nákupného strediska v Šarišských Michaľanoch - ZATEPLENIE

7.9.2017 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie pre sociálne vecí, zdravotníctvo a bývanie.

6.9.2017 - Oznámenie o výluke

Dňa 13. septembra 2017 v čase od 8,00 hod. do 12.00 hod. bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Prešov – Veľký Šariš. V dôsledku výluky budú vlaky v úseku Prešov – Veľký Šariš a v úseku Veľký Šariš – Prešov nahradené autobusmi.


5.9.2017 - XXIII. zasadnutie – zverejnenie informácií

XXIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 30.08.2017. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):
4.9.2017 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
Výmena okien a dverí v Zdravotnom stredisku v Šarišských Michaľanoch

31.8.2017 - Otvorenie školského roka

Vedenie Základnej školy s materskou školou v Šarišských Michaľanoch oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka bude dňa

4. septembra 2017 o 8,00 hod. v átriu školy

thumb-1

28.8.2017 - Výkup papiera a použitého oleja

Oznamujeme občanom, že na základe zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. uskutoční v  obci zber vyseparovaných zložiek odpadu. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky, kartón a prepálený kuchynský olej. Za vyzbieraný papier občania dostanú finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.
Výkup sa uskutoční:

obec: 08.09.2017 (piatok) v čase od 16,00 hod. do 17,00 hod. pred Obecným úradom

thumb-1 thumb-1

23.8.2017 - Utvorenie volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

V sekcii Obec/Voľby do VÚC 2017 bola zverejnená informácia o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestnosti a informácia o  menovaní zapisovateliek pre okrskové volebné komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 20174
23.8.2017 - XXIII. zasadnutie OZ – streda 30.08.2017 o 18,00 hod.

XXIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na stredu 30.08.2017 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.


21.8.2017 - Fotogaléria z víkendových akcií

V piatok a v sobotu minulého týždňa sa v parku pri kaštieli uskutočnili kultúrno zábavné akcie, z ktorých zverejňujeme fotogalériu. Veríme, že všetci prítomní sa príjemne zabavili. Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave a zorganizovaní týchto akcií. Ďakujeme za organizačnú, technickú a materiálnu pomoc spoluorganizátorov a prispievateľov – menovite ďakujeme Základnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku v Šarišských Michaľanoch, Domke – združenie saleziánskej mládeže Šarišské Michaľany, DHZ Šarišské Michaľany, Poľovníckemu združeniu Giraš, Pekárni Ľuba, pracovníkom obce a všetkým účinkujúcim. Zvláštne poďakovanie patrí poslancovi OZ Jánovi Zimovčákovi a predsedovi ZO JDS Ing.Mikulášovi Bibkovi.

21.8.2017 - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania na stavbu: „Euro Velo 11 v Prešovskom kraji, úsek Šarišské Michaľany“

Vyvesené dňa: 21.08.2017


11.8.2017 - Pozvánka na kultúrno zábavne akcie

Obec Šarišské Michaľany srdečne pozýva v dňoch 18. a 20. augusta 2017 do parku pri kaštieli na kultúrno zábavné akcie:

18. august 2017 (piatok)    Podvečer pri kaštieli

20. august 2017 (nedeľa)   Súťažno-zábavný program pre deti


thumb-1

18.8.2017 - Oznámenie o výluke

V pondelok 21. augusta 2017 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) vykonávať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Prešov – Veľký Šariš. V dôsledku výluky budú vlaky v úseku Prešov – Veľký Šariš a v úseku Veľký Šariš – Prešov nahradené autobusmi.


17.8.2017 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie pre sociálne vecí, zdravotníctvo a bývanie.

17.8.2017 - Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

V sekcii Obec/Voľby do VÚC 2017 bola zverejnená elektronická adresa pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.


16.8.2017 - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „SO 01 vodovod a SO 02 kanalizácia – Nová ulica“ – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „SO 01 vodovod a SO 02 kanalizácia – Nová ulica“ na pozemkoch registra C KN parcela č. 158/15, 158/17, 158/24, 158/28, 520/3 a 520/1 v katastrálnom území obce Šarišské Michaľany

Vyvesené dňa: 16.08.2017


11.8.2017 - Oznámenie o výluke

V dňoch 14., 15., 16. a 19., 20. augusta 2017 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Prešov – Veľký Šariš. V dôsledku výluky budú vlaky v úseku Prešov – Veľký Šariš a v úseku Veľký Šariš – Prešov nahradené autobusmi.


11.8.2017 - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie – vysoké teploty a nedostatok zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov na lesných pozemkoch. V tejto súvislosti Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.


1.8.2017 - Oznámenie o zatvorení obecného úradu

V súvislosti s aplikáciou zákona číslo 305/2013 Z.z. o eGovernmente do praxe sa zamestnanci obecného úradu zúčastnia dvojdňového školenia Metodika systému riadenia verejných financií - modul DCOM. Z tohto dôvodu bude Obecný úrad v Šarišských Michaľanoch zatvorený v dňoch:

07. august 2017 (pondelok) od 07,30 hod. do 15,30 hod.
08. august 2017 (utorok) od 07,30 hod. do 16,30 hod.

4.8.2017 - Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Gregorovce, Zmeny a doplnky 2017 - zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje „Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Gregorovce, Zmeny a doplnky 2017“6.6.2017 - Nový Územný plán obce – formulár na podávanie návrhov

Obec Šarišské Michaľany začala proces prípravy obstarania nového územného plánu obce. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. XXI-13/2017 zo dňa 30.05.2017 po prerokovaní Návrhu na spracovanie nového Územného plánu obce Šarišské Michaľany určilo lehotu do 31.júla 2017 na podávanie pripomienok a návrhov k spracovaniu nového Územnému plánu obce Šarišské Michaľany. Platný Územný plán obce Šarišské Michaľany z 2010, Zmeny a doplnky č.1 k územnému plánu z roku 2013 a Zmeny a doplnky č.2 k územnému plánu z roku 2015 sú zverejnené na obecnom webovom sídle v časti Aktuality/Územný plán obce.

Termín na podávanie návrhov je do 31.07.201727.7.2017 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:

Výmena okien a dverí v Zdravotnom stredisku v Šarišských Michaľanoch

24.7.2017 - Oplotenie areálu základnej školy

Minulého týždňa bola ukončená 1. etapa výstavby nového oplotenia areálu základnej školy. Členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Šarišských Michaľanoch (ZO JDS) prišli s iniciatívou, že svojpomocne realizujú oplotenie areálu základnej školy. Na základe spracovaného rozpočtu bolo rozpočtovým opatrením obecného zastupiteľstva schválené prefinancovanie výstavby oplotenia v sume 3 168 EUR. Celková dĺžka oplotenia je cca 600 m a osadených bude 200 stĺpikov. V ďalších dvoch etapách bude novým plotom oplotený celý areál školy, čo by malo prispieť k ochrane majetku školy a zamedzeniu jeho poškodzovania. Za iniciatívu a vykonanú prácu patrí členom ZO JDS v Šarišských Michaľanoch veľké poďakovanie.

24.7.2017 - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce spôsobom prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Zverejnenie zámeru predaja pozemku Terézia Čorňáková

20.7.2017 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnice zo zasadnutia Komisie finančnej, správy obecného majetku a rozvoja obce.

14.7.2017 - Zápisnica zo zasadnutia OZ - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2017 bola zverejnená zápisnica z XXII. zasadnutia OZ.

14.7.2017 - Určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich a určenie sídiel volebných komisií pre voľby do orgánov PSK v roku 2017

V sekcii Obec/Voľby do VÚC 2017 bolo zverejnené Uznesenie č. 547/2017 - schválené na 27. zasadnutí Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja dňa 11. júla 2017, ktorým Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja určilo počet poslancov podľa jednotlivých volebných obvodov, sídla volebných komisií a sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja.


11.7.2017 - Informovanie verejnosti o uskutočňovaní správneho konania vo veci priestupku

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení zverejnené:

Informovanie verejnosti o uskutočňovaní správneho konania vo veci priestupku

11.7.2017 - Informovanie verejnosti o uskutočňovaní správneho konania vo veci priestupku

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení zverejnené:

Informovanie verejnosti o uskutočňovaní správneho konania vo veci priestupku

6.7.2017 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017 - zverejnenie

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarišské Michaľany na II. polrok 2017

4.7.2017 - VZN, ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Šarišské Michaľany

V sekcii Obec/Voľby do VÚC 2017 bolo zverejnené VZN č.02/2014, ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Šarišské Michaľany:


4.7.2017 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnené zápisnice zo zasadnutia Komisie finančnej, správy obecného majetku a rozvoja obce.

30.6.2017 - Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017. Rozhodnutie predsedu NR SR bolo v zbierke zákonov SR vyhlásené 28.06.2017. V tejto súvislosti na webovom sídle obce bola zriadená nová sekcia Obec/Voľby do VÚC 2017, v ktorej budú zverejňované aktuálne informácie týkajúce sa volieb do orgánov samosprávnych krajov.

V sekcii Obec/Voľby do VÚC bolo zverejnené Rozhodnutie predsedu NR SR č.166 zo dňa 23.06.2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov:


V sekcii Obec/Voľby do VÚC 2017 bola podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnená informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený:


29.6.2017 - Záverečný účet obce za rok 2016 bol schválený

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch na svojom XXII. zasadnutí, ktoré sa konalo 28.06.2017 schválili uznesením č.XXII-5/2017 záverečný účet obce za rok 2016 bez výhrad.

Záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2016:

Bežný rozpočet príjmy
2 105 165,34
EUR
 výdavky
1 650 019,24
EUR
Kapitálový rozpočetpríjmy
187 270,52
EUR
 výdavky
187 618,93
EUR
Finančné operácie príjmové 40 889,56 EUR
Finančné operácie výdavkové 140 586,15 EUR


O dobrom hospodárení obce svedčí dosiahnutý prebytok hospodárenia vo výške 433 406,29 EUR. Poslanci schválili prevod celého prebytku hospodárenia do fondu rozvoja a rezerv. Finančné prostriedky z fondu rozvoja a rezerv môžu byť použité iba na investičné výdaje.

Záverečný účet obec za rok 2016 je zverejnený v sekcií Samospráva obce/Hospodárenie obce/Záverečný účet obce

29.6.2017 - XXII. zasadnutie – zverejnenie informácií

XXII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 28.06.2017. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):
22.6.2017 - XXII. zasadnutie OZ – streda 28.06.2017 o 18,00 hod.

XXII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na stredu 28.06.2017 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.


15.6.2017 - Zápisnica zo zasadnutia OZ - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2017 bola zverejnená zápisnica z XXI. zasadnutia OZ.

13.6.2017 - Sťažnosť na stav zdravotného strediska

Na tunajší obecný úrad bola dňa 07.06.2017 doručená Sťažnosť na stav zdravotného strediska, ktorá je evidovaná pod č. OcÚ-263/2017. V hlavičke sťažnosti sú ako odosielatelia uvedení Občania obce Šarišské Michaľany. Sťažnosť je podpísaná 111 podpismi. Vzhľadom k tomu, že v sťažnosti nie je uvedená osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci a pri podpisoch je uvedené len meno a priezvisko bez adresy, tak nie je možné v tlačenej forme zaslať stanovisko k sťažnosti všetkým, ktorí sťažnosť podpísali. Stanovisko obce k sťažnosti na stav zdravotného strediska zverejňujeme na webovom sídle obce.13.6.2017 - Výkup papiera a použitého oleja

Oznamujeme občanom, že na základe zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. uskutoční v  obci zber vyseparovaných zložiek odpadu. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky, kartón a prepálený kuchynský olej. Za vyzbieraný papier občania dostanú finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.
Výkup sa uskutoční:

obec: 24.06.2017 (sobota) v čase od 10,10 hod. do 11,00 hod. pred Obecným úradom

thumb-1 thumb-1

9.6.2017 - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania – „Výstavba vodovodu a kanalizácie – nová ulica“

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - „Výstavba vodovodu a kanalizácie – nová ulica“ Toto oznámenie  musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce.

1.6.2017 - Poškodenie detského ihriska

Detské ihrisko v lokalite „Starý cintorín“ bolo úmyselne poškodené, keď dosiaľ neznámy páchateľ narezal lano, na ktorom je upevnená hojdačka, ako je vidieť na nižšie zverejnených fotografiách. Je zarážajúce a zdravému rozumu sa vymykajúce, že niekto nareže nosné lano zrejme s úmyslom, aby pri hojdaní došlo k pádu a možnému úrazu hojdajúceho sa dieťaťa. Takéto konanie je zahanbujúce, ba až úbohé. To naozaj sme už dospeli do stavu, že všetky verejné priestranstvá musia byť sledované bezpečnostným kamerovým systémom... Chceme poprosiť verejnosť, aby bola nápomocná pri identifikovaní páchateľa - páchateľov, aby obec mohla začať konať voči takýmto vandalom.

thumb-1 thumb-1

1.6.2017 - XXI. zasadnutie – zverejnenie informácií

XXI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 30.05.2017. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

30.5.2017 - Informovanie verejnosti o začatí správneho konania vo veci priestupku

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení zverejnené:

Informovanie verejnosti o začatí správneho konania vo veci priestupku

30.5.2017 - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce spôsobom prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Zverejnenie zámeru predaja pozemku Ana Šidíková

30.5.2017 - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce spôsobom prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce František Rakaš

29.5.2017 - UPC-Šarišské Michaľany – líniová stavba – verejná vyhláška

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania „UPC – Šarišské Michaľany“ – verejná vyhláška. Verejná vyhláška a musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vyvesená 15 dní na úradnej tabuli obce.

29.5.2017 - Petícia za urýchlenú výstavbu rýchlostnej cesty R4

Občianske združenie Lepší Prešov požiadalo obec o podporu petície za urýchlenú výstavbu rýchlostnej cesty R4. Text petície:

My, občania Prešovského kraja, žiadame vládu Slovenskej republiky, aby urýchlene zrealizovala výstavbu rýchlostnej cesty R4, ktorá zabezpečí plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky a je základným predpokladom hospodárskeho rozvoja Východného Slovenska.

Vážení občania, petičné hárky sú k dispozícii k podpísaniu na tunajšom obecnom úrade v čase úradných hodín. Za Váš aktívny prístup ďakujeme – záleží na každom podpise. Cieľom je získať 100 000 podpisov do 22.06.2017.29.5.2017 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy obecného majetku a rozvoja obce

29.5.2017 - Informovanie verejnosti o skončení správneho konania vo veci správneho deliktu

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení zverejnené:

Informovanie verejnosti o skončení správneho konania vo veci správneho deliktu

25.5.2017 - XXI. zasadnutie OZ – utorok 30.05.2017 o 18,00 hod.

XXI. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 30.05.2017 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.


23.5.2017 - Prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia VSD, a.s. Košice informuje občanov obce o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v rozsahu: termín: 12. jún 2017 (pondelok) od 07,10 hod. do 15,30 hod.

v časti obce: ul.M.Zeleného, ul.Záhradná, ul.Ružová, ul.Hviezdoslavova, ul.Štúrová, ul.Sabinovská úsek od č.d. 1 po č.d. 19, ul.Kpt.Nálepku úsek od č.d. 1 po č.d. 21, úsek od č.d. 34 po č.d. 54


termín: 12. jún 2017 (pondelok) od 07,10 hod. do 15,30 hod.

v časti obce: ul.Kpt.Nálepku – Obecný úrad


25.5.2017 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie pre sociálne vecí, zdravotníctvo a bývanie.

23.5.2017 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
Komplexné zabezpečenie procesu verejného obstarávania  podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác


23.5.2017 - Záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2016 - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2016.

18.5.2017 - Výkup papiera a použitého oleja

Oznamujeme občanom, že na základe zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. uskutoční v  obci zber vyseparovaných zložiek odpadu. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky, kartón a prepálený kuchynský olej. Za vyzbieraný papier občania dostanú finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

Výkup sa uskutoční:
sídlisko: 25.05.2017 (štvrtok) priamo pred jednotlivými vchodmi do bytových domov – čas výkupu bude oznámený cez vývesky na dverách vchodov
obec: 01.06.2017 (štvrtok) v čase od 16,40 hod. do 17,45 hod. pred Obecným úradom

thumb-1 thumb-1

14.5.2017 - Osvetlenie parkoviska

V piatok 12.05.2017 boli na parkovisku osadené a spustené do prevádzky dva výkonné reflektory, ktoré zabezpečia osvetlenie celého parkoviska vo večerných a nočných hodinách. Kvalitné osvetlenie parkoviska spolu s prevádzkou kamier obecného kamerového systému vytvorili bezpečné podmienky pre nočné parkovanie áut obyvateľov bývajúcich na sídlisku, čím sa čiastočne rieši problém nedostatku parkovacích miest na sídlisku. Veríme, že obyvatelia sídliska začnú využívať parkovisko v ďaleko väčšej miere ako doteraz.

14.5.2017 - Obcou sa prehnala silná búrka

V piatok 12.05.2017 popoludní po sedemnástej hodine sa cez našu obec prehnala silná búrka s krupobitím. Búrka bola charakterizovaná veľmi extrémnym priebehom a podľa niektorých médií mala búrka v okrese Sabinov supercelárny charakter. Veľké množstvo zrážok, ktoré spadlo narobilo problémy, pretože voda nestíhala odtekať existujúcou dažďovou kanalizáciou, čo sa negatívne prejavilo najmä na sídlisku a v lokalite pod kostolom. Pochvalu a poďakovanie je potrebné vysloviť členom miestneho dobrovoľného hasičského zboru, ktorí sa veľmi rýchlo aktívne zapojili do odstraňovania následkov, ktoré spôsobila prívalová voda.zdroj: fb

10.5.2017 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
Rekonštrukcia Nákupného strediska v Šarišských Michaľanoch

25.4.2017 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Komplexné zabezpečenie procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác

21.4.2017 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Rekonštrukcia Nákupného strediska v Šarišských Michaľanoch

13.4.2017 - Zápisnica zo zasadnutia OZ - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2017 bola zverejnená zápisnica z XX. zasadnutia OZ.

10.4.2017 - Poverenie vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver – verejná vyhláška

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Poverenie vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver – verejná vyhláška. Verejná vyhláška a musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vyvesená 15 dní na úradnej tabuli obce.

5.4.2017 - Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy - predaj pozemkov na záhradky - vyhodnotenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bola zverejnená Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk uchádzačov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy – predaj pozemkov na záhradky.

4.4.2017 - XX. zasadnutie – zverejnenie informácií

XX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 28.03.2017. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

28.3.2017 - Oznámenie o zatvorení obecného úradu

V nadväznosti na prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude Obecný úrad v Šarišských Michaľanoch zatvorený v dňoch:

6. apríl 2017 (štvrtok) od 07,20 hod. do 15,00 hod.
7. apríl 2017 (piatok) od 07,20 hod. do 15,00 hod.


V týchto dňoch nebudú poskytované služby pre občanov obce

27.3.2017 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie pre sociálne vecí, zdravotníctvo a bývanie.

24.3.2017 - HODINA ZEME – SYMBOLICKY VYPNITE SVOJE OSVETLENIE

  logologo

HODINA ZEME  je najväčšou kampaňou WWF, ktorej cieľom je symbolicky upozorniť na akútnu potrebu riešiť problémy klimatických zmien. Každoročne sa do nej zapája viac ako miliarda ľudí vo viac ako 7000 mestách zo 180 krajín sveta. Vyzýva jednotlivcov, komunity, firmy, mestá, obce  aby na 1 hodinu -  na Hodinu zeme v sobotu 25. marca 2017 v čase 20:30 - 21:30 zhasli osvetlenie a symbolicky vyjadrili podporu spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty. Vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás. Mnohé obce a mestá sa do Hodiny Zeme každoročne zapájajú zhasínaním svojho verejného osvetlenia. Tohto roku sa do tejto akcie prvýkrát zapojí aj naša obce zhasnutím verejného osvetlenia v sobotu 25. marca 2017 v čase od 20:30 hod. do 21:30 hod.


thumb-1 thumb-1 thumb-1

23.3.2017 - Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repuBLIKY o určení spoločného školského obvodu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) rozhodnutím zo dňa 16.03.2017, ktoré bolo na tunajší obecný úrad doručené 22.03.2017 rozhodlo vo veci odvolania zriaďovateľa školy - obce Šarišské Michaľany voči rozhodnutiu Okresného úradu Prešov, odboru školstva (OÚ OŠ) a určilo územie obce Ostrovany a územie obce Šarišské Michaľany za spoločný školský obvod Základnej školy s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany, pre žiakov 2. až 9. ročníka vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky s trvalým pobytom v obci Ostrovany v školskom roku 2017/2018.
Štátna správa na úrovní OÚ OŠ a MŠVVaŠ SR pri svojom rozhodovaní nebrala v úvahu relevantné argumenty uvedené obcou v odvolaní a ani názor 1 151 občanov obce, ktorí podpísali petíciu proti určeniu spoločného školského obvodu. Rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.


23.3.2017 - XX. zasadnutie OZ – utorok 28.03.2017 o 18,00 hod.

XX. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 28.03.2017 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.


22.3.2017 - Zber konárov a organického odpadu

thumb-1

22.3.2017 - Zber veľkoobjemového odpadu

thumb-1

16.3.2017 - Prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia VSD, a.s. Košice informuje občanov obce o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v rozsahu:

termín:
6. apríl 2017 (štvrtok) od 07,20 hod. do 15,00 hod.
7. apríl 2017 (piatok) od 07,20 hod. do 15,00 hod.


v časti obce: ul.M.Zeleného, ul.Záhradná, ul.Ružová, ul.Hviezdoslavova, ul.Štúrová, ul.Sabinovská úsek od č.d. 1 po č.d. 19, ul.Kpt.Nálepku úsek od č.d. 1 po č.d. 21, úsek od č.d. 34 po č.d. 54

Prerušenie distribúcie elektriny

termín:
6. apríl 2017 (štvrtok) od 07,20 hod. do 15,00 hod.
7. apríl 2017 (piatok) od 07,20 hod. do 15,00 hod.


v časti obce: ul.Kpt.Nálepku – Obecný úrad

Prerušenie distribúcie elektriny Obecný úrad

9.3.2017 - Oznámenie o zatvorení obecného úradu

V nadväznosti na prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude Obecný úrad v Šarišských Michaľanoch zatvorený v dňoch:

20. marec 2017 (pondelok) od 07,20 hod. do 16,00 hod.
21. marec 2017 (utorok) od 07,30 hod. do 16,00 hod.


V týchto dňoch nebudú poskytované služby pre občanov obce.

15.3.2017 - Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

13.3.2017 - Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

7.3.2017 - Zápisnica zo zasadnutia OZ - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2017 bola zverejnená zápisnica z XIX. zasadnutia OZ.

6.3.2017 - Prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia VSD, a.s. Košice informuje občanov obce o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v rozsahu:

termín: 21. marec 2017 (utorok) od 07,30 hod. do 16,00 hod. v časti obce:
ul.M.Zeleného, ul.Záhradná, ul.Ružová, ul.Hviezdoslavova, ul.Štúrová, ul.Sabinovská úsek od č.d. 1 po č.d. 19, ul.Kpt.Nálepku úsek od č.d. 1 po č.d. 21, úsek od č.d. 34 po č.d. 54

Prerušenie distribúcie elektriny 20.03.2017 07,20 – 16,00

termín: 21. marec 2017 (utorok) od 07,30 hod. do 16,00 hod. v časti obce:
ul.Kpt.Nálepku – Obecný úrad

Prerušenie distribúcie elektriny 20.03.2017 07,20 – 16,00 Obecný úrad

6.3.2017 - Prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia VSD, a.s. Košice informuje občanov obce o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v rozsahu:

termín: 20. marec 2017 (pondelok) od 07,20 hod. do 16,00 hod. v časti obce:
ul.M.Zeleného, ul.Záhradná, ul.Ružová, ul.Hviezdoslavova, ul.Štúrová, ul.Sabinovská úsek od č.d. 1 po č.d. 19, ul.Kpt.Nálepku úsek od č.d. 1 po č.d. 21, úsek od č.d. 34 po č.d. 54

Prerušenie distribúcie elektriny 20.03.2017 07,20 – 16,00

termín: 20. marec 2017 (pondelok) od 07,20 hod. do 16,00 hod. v časti obce:
ul.Kpt.Nálepku – Obecný úrad

Prerušenie distribúcie elektriny 20.03.2017 07,20 – 16,00 Obecný úrad

3.3.2017 - Ochrana lesov a prírody pred požiarmi v jarnom období

Lesné požiare spôsobujú v  Slovenskej republike každoročne veľké materiálne ale 
aj ekologické škody, pričom ich obnova a návrat do pôvodného stavu predstavujú dlhodobé 
obdobie. V roku 2016 v okrese Sabinov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove zasahovalo pri 46 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí, pričom v 37 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo  vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov.

3.3.2017 - Komisie pri OZ - zápisnice zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ boli zverejnené zápisnice zo zasadnutia Finančnej komisie, správy obecného majetku a rozvoja obce.

3.3.2017 - Oznámenie o otvorení obecného kompostoviska

Oznamujeme obyvateľom obce, že počnúc 4. marcom 2017 bude obecné kompostovisko otvorené každú sobotu v čase: od 10,00 do 14,00 hod.


2.3.2017 - Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy - predaj pozemkov na záhradky

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov pre rozšírenie záhradkárskej osady. Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Michaľanoch na svojom XIX. zasadnutí konanom 27.02.2017 schválilo uznesením č. XIX-15/2017 predaj nehnuteľného majetku obce spôsobom obchodnej verejnej súťaže pre rozšírenie záhradkárskej osady:

- predmetom predaja je 9 parciel podľa geometrického plánu č. 83/2015
- minimálna cena je vo výške 1,70 EUR/m2
- účel využitia – výlučne na záhradkárske účely
- predaj je určený iba pre fyzické osoby (nie podnikateľské subjekty) s trvalým pobytom v obci Šarišské Michaľany
- fyzická osoba nesmie byť dlžníkom voči obci na daniach, poplatkoch a iných platbách

Termín na podávanie návrhov: do 20.03.2017 do 12,00 hod.

2.3.2017 - Plán investičných akcií na rok 2017 bol schválený

Na XIX. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch, ktoré sa uskutočnilo 27.02.2017 obecné zastupiteľstvo uznesením č.XIX-11/2017 schválilo Plán investičných akcií na rok 2017, keď za hlasovalo 8 poslancov a jeden poslanec sa zdržal. Schválenie plánu prítomní hostia ocenili potleskom.

Schválený Plán investičných akcií na rok 2017:

Investičné akcie financované z cudzích a vlastných zdrojov na rok 2017
 tabuľka obsahuje 6 investičných akcií a predpokladá spolufinancovanie z rozpočtu obce vo výške 5% (okrem stavby uvedenej pod p.č. 5)


Investičné akcie financované z vlastných zdrojov na rok 2017
 tabuľka obsahuje 9 investičných akcií
 pri investičných akciách uvedených pod p.č. 1 až 7 je spracovaná projektová dokumentácia (PD) a celkový rozpočtový náklad podľa PD predstavuje 882 748 EUR


Projektové dokumentácie na rok 2017
tabuľka obsahuje 2 dokumentácie a predpokladá spolufinancovanie z rozpočtu obce vo výške 5%


Samostatné hnuteľné veci na rok 2017
tabuľka obsahuje návrh na nákup motorového čerpadla PPS12 v športovej úprave s predpokladaným finančným nákladom podľa prieskumu predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 8 567 EUR


2.3.2017 - Opakované XIX. zasadnutie OZ sa uskutočnilo

Opakované XIX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch, ktoré starosta obce zvolal na deň 27.02.2017 o 18,00 hod. sa uskutočnilo za účasti všetkých poslancov. Zasadnutia sa zúčastnilo viac ako 50 obyvateľov obce. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):


27.2.2017 - Informovanie verejnosti o začatí správneho konania vo veci správneho deliktu

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení zverejnené:

Informovanie verejnosti o začatí správneho konania vo veci správneho deliktu

23.2.2017 - Opakované XIX. zasadnutie OZ – pondelok 27.02.2017 o 18,00 hod.

Opakované XIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na pondelok 27.02.2017 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Pôvodne zvolané XIX. zasadnutie OZ, ktoré sa malo konať 21.02.2017 sa neuskutočnilo z dôvodu, že OZ nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. V termíne v súlade s § 12 ods.7 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien je zvolané opakované XIX. zasadnutie OZ s tým istým programom. Materiály na rokovanie boli poslancom zaslané s pozvánkou na pôvodne zvolané zasadnutie OZ a sú zverejnené v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

22.2.2017 - Prvé tohtoročné zasadnutie OZ sa neuskutočnilo

Starosta obce zvolal XIX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch na deň 21.02.2017 o 17,00 hod. Ani do pol hodiny po oznámenom začiatku zasadnutia nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a tak zvolané zasadnutie OZ nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa a to z dôvodu neúčasti piatich poslancov OZ. Podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení poslanec je povinný najmä zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený. Počas čakajúcej doby vyplývajúcej z rokovacieho poriadku OZ starosta oboznámil prítomných hostí, ktorých sa zišlo viac ako 25, s najdôležitejším bodom rokovania - s návrhom Plánu investičných akcií obce na rok 2017 a s návrhom spôsobu ich financovania - návrh predpokladá financovanie investícii z vlastných prostriedkov vo výške 700 tis. EUR.
Zverejnenie údajov o dochádzke na XIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa § 5 ods.2 písm. e) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Ing.Vladislav Bajus
Karol Korínek - ospravedlnený
JUDr., Mgr.Ľubomír Jankura
Ing.Anton Mikloš - ospravedlnený
Marián Radvanský
Ing.Jaroslav Palčo - ospravedlnený
Ing.Marek Zborovjan
Ing.Peter Zborovjan – ospravedlnený

Ján Zimovčák - ospravedlnený

Pokiaľ sa zvolané zasadnutie OZ neuskutoční, tak starosta obce zvolá do 14 dní nové zasadnutie. O novom termíne XIX. zasadnutia OZ s rovnakým programom rokovania budú obyvatelia obce informovaní cez úradné tabule obce a na tejto webovej stránke.

22.2.2017 - Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

22.2.2017 - Zápisnice zo zasadnutí OZ - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2016 boli zverejnené zápisnice zo zasadnutí OZ.

21.2.2017 - Poverenie vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver – oznámenie o začatí konania (verejná vyhláška)

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Poverenie vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver – oznámenie o začatí konania (verejná vyhláška). Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce.

17.2.2017 - Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2016

Obec Šarišské Michaľany, ako správca daní a poplatkov, podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2016, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.


Zoznam daňových dlžníkov je zverejnení v sekcii Samospráva obce/Daňoví dlžníci.

13.2.2017 - XIX. zasadnutie OZ – utorok 21.02.2017 o 17,00 hod.

XIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 21.02.2017 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

10.2.2017 - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania (verejná vyhláška)

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania (verejná vyhláška). Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce.

7.2.2017 - Oznámenie o strategickom dokumente – Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016 - zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje „Oznámenie o strategickom dokumente - Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016“

30.1.2017 - Vtáčia chrípka – informačný materiál pre chovateľov hydiny

V súvislosti s vysoko aktuálnou problematikou výskytu „vtáčej chrípky“ v Slovenskej republike zverejňujeme informačný materiál pripravený Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR  pre chovateľov hydiny.

27.1.2017 - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce spôsobom prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Zverejnenie zámeru nájom predajňa mäsa a mäsových výrobkov Mária Gaľová

24.1.2017 - Upratuj za svojim psom - UPOZORNENIE

Podľa daňových priznaní v obci evidujeme 271 psov. Aj keď ich počet bude zrejme vyšší a nie všetci vlastníci a držitelia psov si plnia svoju daňovú povinnosť. Ešte väčším problémom je venčenie psov na verejných priestranstvách obce, keď po psoch ostávajú neupratané výkaly. Podľa § 6 ods. 1 zákona č.282/2002 Z.z., ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Pokiaľ tak neurobí, tak sa dopustí priestupku podľa § 7 ods. 2 písm. f) cit. zákona, za čo mu môže obec v priestupkovom konaní uložiť pokutu do 65 EUR.

Dôrazne upozorňujeme chovateľov psov na zákonnú povinnosť výkaly po psoch bezprostredne odstrániť.

Je zahanbujúce, ba až alarmujúce, keď osoba, ktorá psa venčí, ho nechá vyprázdniť sa pred vchodom do kaštieľa, či kaplnky a výkaly za psom neuprace. Záznam z kamerového systému je možno využiť na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch. Keďže v poslednom období došlo k opakovaným prípadom znečistenia verejného priestranstva výkalmi venčených psov, dovoľujeme si zverejniť záznamy z obecného kamerového systému, z ktorých je zrejmé, že boli spáchané priestupky a zároveň chceme požiadať verejnosť, aby bola nápomocná pri identifikovaní páchateľov, aby mohlo byť voči ním začaté priestupkové konanie.24.1.2017 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017 - zverejnenie

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na I. polrok 2017

24.1.2017 - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Zverejnenie zámeru predaja pozemku - Alojz Kováč Pešta a manželka Sylvia

24.1.2017 - Zber odpadov

Vo štvrtok 26. januára 2017 sa uskutoční zber PLASTOV a  ZBER TUHÉHO KOMUNÁLNÉHO ODPADU zo zberných 110 l nádob - IBV – zástavba rodinných domov.

thumb-1

19.1.2017 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež zo dňa 17.01.2017, na ktorom komisia rozdelila dotácie pre občianske združenia na rok 2017 a schválila plán kultúrnych a spoločenských akcií pre rok 2017 s návrhom rozpočtu pre jednotlivé akcie.

10.1.2017 - Zber odpadov

Vo štvrtok 12. január 2017 sa uskutoční zber SKLA, ELEKTROODPADU, JEDLÉHO OLEJA a ZBER TUHÉHO KOMUNÁLNÉHO ODPADU zo zberných 110 l nádob - IBV – zástavba rodinných domov.

thumb-1

4.1.2017 - Kalendár zberu odpadov pre rok 2017

V sekcii Občan/Separovaný zber bol zverejnený Kalendár zberu odpadov pre rok 2017


4.1.2017 - Ponuka pracovných miest

V súvislosti so začatím projektu "Škola otvorená  všetkým" Základná škola s materskou školou v Šarišských Michaľanoch ponuka voľné pracovné miesta. Dátum uzávierky žiadostí do výberového konania je 15.01.2017.
Archív aktualít