10.1.2018 - Zápisnica zo zasadnutia OZ - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2017 bola zverejnená zápisnica z XXVI. zasadnutia OZ.

9.1.2018 - VÝZVA na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Rekonštrukcia Nákupného strediska v Šarišských Michaľanoch -
PLYNOINŠTALÁCIA A ÚSTREDNÉ KÚRENIE

8.1.2018 - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Šarišské Michaľany – VN prípojka, NN rozvody, Odberné elektrické zariadenie TS“ – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Šarišské Michaľany – VN prípojka, NN rozvody, Odberné elektrické zariadenie TS“


Vyvesené dňa: 08.01.20185.1.2018 - Ako separujeme?

V mesiaci október 2017 boli v obci, najmä na sídlisku, doplnené 1 100 l kontajnery pre triedený zber plastov a skla. Po troch mesiacoch, po vykonanej kontrole, možno konštatovať, že separovanie skla funguje na dostatočnej úrovni, ale triedený zber plastov nie je celoplošne na žiaducej úrovni. So separáciou plastov si ťažkú hlavu nerobia najmä niektorí obyvatelia bývajúci v bytovom dome na ulici Pod lesíkom č.458, v bytovom dome na ulici Michalskej č. 464 a v obecných bytových domoch na ulici Michalskej č. 489, č. 490 a č.520. Samostatnou kapitolou bol pokus o zavedenie triedeného zberu plastov a skla pri bytovom dome na ulici M.R.Štefánika č.145/18 (rómska bytovka), kde v kontajneroch určených na separáciu bolo všetko možné, okrem plastov a skla, takže obec bola nútená kontajnery na separovaný zber od rómskej bytovky stiahnuť. Ako vyzerá triedený zber pri vyššie uvedených bytových domoch je zverejnené v priloženej fotogalérii.

4.1.2018 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 - zverejnenie

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarišské Michaľany na I. polrok 2018.

3.1.2018 - Logá k 770. výročiu obce - zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany vznikla pri kostole sv. Michala. Uhorský kráľ Belo IV. (panoval v rokoch 1235-1270) daroval jágerskému biskupovi dedinu Szent Mihaly, ktorú výmenou za iný majetok od biskupa opäť nadobudol v r. 1248. V súvislosti s výmenou vzniká o obci prvá písomná správa, teda tohto roku si pripomíname 770. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. V tejto súvislosti zverejňujeme oficiálne logá k 770. výročiu obce, ktoré budú tohto roku obcou používané v nadväznosti na pripomenutie si výročia obce.


thumb-1 thumb-1 thumb-1 thumb-1 thumb-1

2.1.2018 - Informácia o Správe o hodnotení strategického dokumentu a o návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020“ - zverejnenie


Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 11 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o Správe o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020“
Archív aktualít