SMS info
registrácia

22júl
2019

Výberové konanie na miesto odborného zamestnanca spoločného úradu na úseku stavebného poriadku

Obec Šarišské Michaľany na základe požiadania Mestského úradu v Lipanoch zverejňuje vyhlásenie výberového konania na miesto odborného zamestnanca spoločného úradu na úseku stavebného poriadku v Lipanoch.

15júl
2019

Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy obecného majetku a rozvoja obce

11júl
2019

Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania „I/68 Sabinov, preložka cesty“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 10 ods. 3 zákona č.282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť, že dňa 28.06.2019 bolo začaté vyvlastňovanie pre stavbu

„I/68 Sabinov, preložka cesty“

Dátum zverejnenia : 11.07.2019


9júl
2019

Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež

4júl
2019

Stavebné povolenie „Multifunkčné ihrisko“- zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Stavebné povolenie „Multifunkčné ihrisko“

Vyvesené dňa: 04.07.2019

4júl
2019

Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania „I/68 Sabinov, preložka cesty“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 10 ods. 3 zákona č.282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť, že dňa 24.06.2019 a 27.06.2019 bolo začaté vyvlastňovanie pre stavbu

„I/68 Sabinov, preložka cesty“

Dátum zverejnenia : 04.07.2019


2júl
2019

VII. zasadnutie OZ – zverejnenie informácií

VII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 25.06.2019. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):
1júl
2019

Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy obecného majetku a rozvoja obce

27jún
2019

Oznámenie o výluke

V dňoch 5., 6. a 7. júla 2019 (piatok, sobota a nedeľa) v čase 7:00 hod. – 19:00 hod. bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Prešov - Veľký Šariš. V dôsledku výluky budú vlaky nahradené autobusmi. Bližšie informácie v priloženom Oznámení o výluke železničnej dopravy.

26jún
2019

Program odpadového hospodárstva - zverejnenie

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch na svojom VII. zasadnutí, ktoré sa konalo 25.06.2019 schválili uznesením č.VII-7/2019 Program odpadového hospodárstva obce Šarišské Michaľany na roky 2016-2020. Podľa § 10 ods. 12 zákona č. 70/2015 Z. z. po odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec je povinná schválený program obce zverejniť do 30 dní od jeho schválenia na svojom webovom sídle. Schválený program odpadového hospodárstva je zverejnený v sekcii Obec/Systém nakladania s odpadom.

26jún
2019

Daňoví dlžníci k 31.12.2018 - zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018. Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur. Zoznam daňových dlžníkov je zverejnení v sekcii Samospráva/Daňoví dlžníci.


26jún
2019

Záverečný účet obce za rok 2018 bol schválený

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch na svojom VII. zasadnutí, ktoré sa konalo 25.06.2019 schválili uznesením č.VII-5/2019 záverečný účet obce za rok 2018 bez výhrad.

Záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2018:Výsledok hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov obce je prebytkový v sume 250 288,16 EUR. Poslanci schválili prevod 40 % prebytku hospodárenia do fondu rozvoja a rezerv v sume 100 115,26 EUR. Finančné prostriedky z fondu rozvoja a rezerv môžu byť použité iba na investičné výdaje.

Záverečný účet obec za rok 2018 je zverejnený v sekcií Samospráva obce/Hospodárenie obce/Záverečný účet obce

26jún
2019

Oznámenie o výluke

Dňa 3. júla 2019 (streda) v čase 8:10 hod. – 14:10 hod. bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Veľký Šariš - Sabinov. V dôsledku výluky budú vlaky nahradené autobusmi. Bližšie informácie v priloženom Oznámení o výluke železničnej dopravy.

21jún
2019

Kalendár zberu odpadov na 2. polrok 2019

V sekcii Systém nakladania s odpadom bol zverejnený Kalendár zberu odpadov na 2. polrok 2019 - bytové domy na ul. Michalskej a Kalendár zberu odpadov na 2. polrok 2019 - obec a bytové domy na ul. Pod lesíkom


20jún
2019

Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania „I/68 Sabinov, preložka cesty“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 10 ods. 3 zákona č.282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť, že dňa 07.06.2019 bolo začaté vyvlastňovanie pre stavbu

„I/68 Sabinov, preložka cesty“

Dátum zverejnenia : 20.06.2019


20jún
2019

VII. zasadnutie OZ – utorok 25.06.2019 o 18,00 hod.

VII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 25.06.2019 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

19jún
2019

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 11 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o Záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov“

17jún
2019

Výberové konanie na pracovné miesta člena miestnej občianskej poriadkovej služby – MOPS – vyhlásenieObec Šarišské Michaľany v rámci realizácie projektu: Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Michaľany, kód žiadosti: NFP3120505342, kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1 vyhlasuje výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto člena miestnej občianskej poriadkovej služby – MOPS. Záujemcovia o pracovné miesto môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne do podateľne Obecného úradu v Šarišských Michaľanoch alebo poštou v zalepenej obálke na adresu: Obecný úrad Šarišské Michaľany, ul.Kpt.Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany s označením obálky “VK – MOPS – NEOTVÁRAŤ “.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania je do 21.06.2019 (piatok) do 14,00 hod.


17jún
2019

VI. zasadnutie OZ – zverejnenie informácií

VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 13.06.2019. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):
17jún
2019

Zisťovanie EHIS - informácia

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

14jún
2019

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie – vysoké teploty a nedostatok zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov na lesných pozemkoch. V tejto súvislosti Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov pre okresy Prešov a Sabinov dňa 14.06.2019  od 10.00 hod. až do odvolania.

13jún
2019

Informácia o realizácii projektu: Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské MichaľanyObec Šarišské Michaľany realizuje projekt: Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Michaľany, kód žiadosti: NFP3120505342, kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1. Bližšie informácie o projekte:

13jún
2019

Strategický dokument „ZMENY A DOPLNKY č.2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE JAKUBOVANY“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 7 ods. 7 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje rozhodnutie o strategickom dokumente „ZMENY A DOPLNKY č.2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE JAKUBOVANY“.

10jún
2019

Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania „I/68 Sabinov, preložka cesty“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 10 ods. 3 zákona č.282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť, že dňa 27.05.2019, 28.05.2019, 29.05.2019 a 31.05.2019, bolo začaté vyvlastňovanie pre stavbu

„I/68 Sabinov, preložka cesty“

Dátum zverejnenia : 10.6.2019

10jún
2019

Oznámenie o odvolaní výluky

Na základe oznámenia ŽSR informujeme, že výluka plánovaná na deň 14. júna 2019 (piatok) v čase 8:10 hod. – 13:10 hod. bola zrušená.

6jún
2019

Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania „I/68 Sabinov, preložka cesty“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 10 ods. 3 zákona č.282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť, že dňa 20.05.2019 a 24.04.2019, bolo začaté vyvlastňovanie pre stavbu

„I/68 Sabinov, preložka cesty“

Dátum zverejnenia : 6.6.2019

6jún
2019

Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania „I/68 Sabinov, preložka cesty“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 10 ods. 3 zákona č.282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť, že dňa 09.04.2019, 10.04.2019, 11.04.2019 a 12.04.2019, bolo začaté vyvlastňovanie pre stavbu

„I/68 Sabinov, preložka cesty“

Dátum zverejnenia : 6.6.2019

6jún
2019

VI. zasadnutie OZ – štvrtok 13.06.2019 o 18,00 hod.

VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na štvrtok 13.06.2019 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

5jún
2019

Oznámenie o výluke

Dňa 14. júna 2019 (piatok) v čase 8:10 hod. – 13:10 hod. bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Veľký Šariš - Sabinov. V dôsledku výluky budú vlaky nahradené autobusmi. Bližšie informácie v priloženom Oznámení o výluke železničnej dopravy.

5jún
2019

Záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2018 - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2018.

31máj
2019

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zverejňuje Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o zmenu termínu ukončenia stavby „Kanalizácia a požiarny vodovod Medzany“.

Dátum zverejnenia : 31.05.2019

27máj
2019

Zverejnenie výsledkov hlasovania – Voľby do Európskeho parlamentu

V sekcii Obec/Voľby/Voľby do Európskeho parlamentu 2019boli zverejnené výsledky hlasovania volieb do Európskeho parlamentu za obec Šarišské Michaľany.


24máj
2019

Komisie pri OZ - zápisnice zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ boli zverejnené zápisnice zo zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež a v sekcií Komisie obecného zastupiteľstva/Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež

24máj
2019

Informácia o možnosti podania oznámenia v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.

V sekcii Samospráva/Oznámenia podľa zákona č. 54/2019 Z.z. bola zverejnená Informácia o možnosti podania oznámenia v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.

22máj
2019

Oznámenie o výluke

V dňoch 27. až 31 mája 2019 (pondelok až piatok) v čase 8:10 hod. – 13:10 hod. bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Veľký Šariš - Sabinov. V dôsledku výluky budú vlaky nahradené autobusmi. Bližšie informácie v priloženom Oznámení o výluke železničnej dopravy.

22máj
2019

Oznámenie o začatí konania o určenie zodpovednej osoby za nezákonné umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zverejňuje Oznámenie o začatí konania o určenie zodpovednej osoby za nezákonné umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum zverejnenia : 22.05.2019

21máj
2019

Výberové konanie na pracovné miesta člena miestnej občianskej poriadkovej služby – MOPS – vyhlásenieObec Šarišské Michaľany v rámci realizácie projektu: Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Michaľany, kód žiadosti: NFP3120505342, kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1 vyhlasuje výberové konanie na 4 (štyri) pracovné miesta člena miestnej občianskej poriadkovej služby – MOPS. Záujemcovia o pracovné miesto môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne do podateľne Obecného úradu v Šarišských Michaľanoch alebo poštou v zalepenej obálke na adresu: Obecný úrad Šarišské Michaľany, ul.Kpt.Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany s označením obálky “VK – MOPS – NEOTVÁRAŤ “.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania je do 28.05.2019 (utorok) do 16,00 hod.

15máj
2019

Oznámenie o vyplácaní nájomného za prenájom poľovných pozemkov vlastníkov v PR Giraš-Dubina - zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Oznámenie o vyplácaní nájomného za prenájom poľovných pozemkov vlastníkov v PR Giraš-Dubina za obdobie od 16.05.2017 do 16.05.2020

Dátum zverejnenia : 15.05.2019


13máj
2019

Stavba „Šarišské Michaľany – VN, TS, NN“ – kolaudačné rozhodnutie - zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Šarišské Michaľany – VN, TS, NN“

Dátum zverejnenia : 13.05.2019

10máj
2019

Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania „I/68 Sabinov, preložka cesty“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 10 ods. 3 zákona č.282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť, že dňa 24.04.2019, 25.04.2019 a 29.04.2019, bolo začaté vyvlastňovanie pre stavbu

„I/68 Sabinov, preložka cesty“

Dátum zverejnenia : 10.05.2019


9máj
2019

Komisie pri OZ - zápisnice zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy obecného majetku a rozvoja obce

9máj
2019

V. zasadnutie OZ – zverejnenie informácií

V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 02.05.2019. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):2máj
2019

Komisie pri OZ - zápisnice zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež a zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy obecného majetku a rozvoja obce.

25apríl
2019

V. zasadnutie OZ – štvrtok 02.05.2019 o 18,00 hod.

V. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na štvrtok 02.05.2019 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

17apríl
2019

Výkup papiera a použitého oleja

Oznamujeme občanom, že na základe zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. uskutoční v  obci zber vyseparovaných zložiek odpadu. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky, kartón a prepálený kuchynský olej. Za vyzbieraný papier občania dostanú finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. Výkup sa uskutoční:

obec: 25.04.2019 (štvrtok) v čase od 15,30 hod. do 16,30 hod. pred Obecným úradom
sídlisko: 25.04.2019 (štvrtok) priamo pred jednotlivými vchodmi do bytových domov


– čas výkupu bude oznámený cez vývesky na dverách vchodov

Výkup papiera

16apríl
2019

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce – OZAŠ

10apríl
2019

Oznámenie o  strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ Oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.Dátum zverejnenia : 10.04.2019

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o  životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle MŽP SR: http://www.enviroportal.sk/ v časti EIA/SEA.

9apríl
2019

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

2apríl
2019

Odmeňovanie zástupcu starostu obce – zverejnenie

V súlade s § 25 ods. 7 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec Šarišské Michaľany zverejňuje odmenu určenú zástupcovi starostu obce.

1apríl
2019

Zverejnenie výsledkov hlasovania – Voľby prezidenta Slovenskej republiky

V sekcii Obec/Voľby/Prezidentské voľby 2019 boli zverejnené výsledky hlasovania voľby prezidenta Slovenskej republiky v druhom kole za obec Šarišské Michaľany.

21marec
2019

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce – VUDENT, s.r.o.

20marec
2019

Výzva na vykonanie výrubu/oklieštenia stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN vedení – verejná vyhláška

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľnosti v k.ú. Šarišské Michaľany, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia č. VN 526 vo vlastníctve VSD na odstránenie a oklieštenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/oklieštenie je 18.04.2019

20marec
2019

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

18marec
2019

Zverejnenie informácii ku voľbám prezidenta Slovenskej republiky

V sekcii Obec/Voľby/Prezidentské voľby 2019 boli zverejnené výsledky hlasovania voľby prezidenta Slovenskej republiky v prvom kole za obec Šarišské Michaľany.

18marec
2019

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2019

Lesné požiare spôsobujú v Slovenskej republike každoročne veľké materiálne ale 
aj ekologické škody, pričom ich obnova a návrat do pôvodného stavu predstavujú dlhodobé 
 obdobie.

14marec
2019

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania - zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania „Multifunkčné ihrisko“.

4marec
2019

IV. zasadnutie OZ – zverejnenie informácií

IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 26.02.2019. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):28február
2019

Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, bezpečnosť, životné prostredie a verejný poriadok

27február
2019

Vyhlásenie schváleného VZN

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa boli vyhlásené VZN č.01/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

26február
2019

Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie, správy obecného majetku a rozvoja obce.

25február
2019

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Šarišské Michaľany v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona 
č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z v e r e j ň u j e informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov k 31.12.2018 predstavuje 19,33 %.
20február
2019

IV. zasadnutie OZ – utorok 26.02.2019 o 18,00 hod.

IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 26.02.2019 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

13február
2019

Zverejnenie informácií k voľbám do Európskeho parlamentu

V sekcii Obec/Voľby/ Voľby do Európskeho parlamentu 2019 bols zverejnená Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov a Informácia pre voliča v anglickom jazyku (Information for the voter).
13február
2019

Zverejnenie informácií k voľbám do Európskeho parlamentu

V sekcii Obec/Voľby/ Voľby do Európskeho parlamentu 2019 bols zverejnená Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov a Informácia pre voliča v anglickom jazyku (Information for the voter).
12február
2019

Oznámenie o zatvorení obecného úradu

V  súvislosti s aplikáciou zákona číslo 395/2002 Z. z. o  archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov do praxe sa zamestnanci obecného úradu zúčastnia na informačno–konzultačnom seminári SPRÁVA REGISTRATÚRY PRE OBCE. Z tohto dôvodu bude Obecný úrad v Šarišských Michaľanoch zatvorený dňa: 13. februára 2019 (streda) od 08,30 hod. do 15,30 hod. V tento deň nebudú poskytované služby pre občanov obce

7február
2019

Strategický dokument „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 7 ods. 7 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje rozhodnutie o strategickom dokumente „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016“.

7február
2019

Strategický dokument „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 7 ods. 7 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje rozhodnutie o strategickom dokumente „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb“.

7február
2019

Strategický dokument „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Pivovarské ohrady v k.ú. Orkucany“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 7 ods. 7 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje rozhodnutie o strategickom dokumente „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Pivovarské ohrady v k.ú. Orkucany“.

5február
2019

Predseda NR SR vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č.28 zo dňa 01.02.2019, ktoré bolo v Zbierke zákonov zverejnené 04.02.2019 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019. V sekcii Obec/Voľby/Voľby do Európskeho parlamentu 2019 bolo zverejnené Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu a Informácia o  podmienkach práva voliť a práva byť volený.4február
2019

III. zasadnutie OZ – zverejnenie informácií

III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 30.01.2019. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):4február
2019

Informácia o Správe o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 11 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o Správe o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov“

31január
2019

Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ boli zverejnené zápisnice zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu a Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

31január
2019

Rozpočet obce na rok 2019 bol schválený

Na III. zasadnutí OZ konanom 30.01.2019 bol uznesením č. III-5/2019 schválený Rozpočet obce na rok 2019:Schválený rozpočet so všetkými prílohami je zverejnený v sekcii Samospráva obce/Hospodárenie obce/Rozpočet obce/ Schválený rozpočet obce (podľa rokov)/ Rozpočet obce 2019

30január
2019

Zverejnenie informácii ku voľbám prezidenta Slovenskej republiky

V sekcii Obec/Voľby/Prezidentské voľby 2019 boli zverejnené informácie o zverejnení elektronickej adresy obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu a o menovaní zapisovateliek okrskových volebných komisií.28január
2019

Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie, správy obecného majetku a rozvoja obce.

23január
2019

III. zasadnutie OZ – streda 30.01.2019 o 17,00 hod.

III. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na stredu 30.01.2019 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

23január
2019

Zverejnenie informácie ku voľbám prezidenta Slovenskej republiky

V sekcii Obec/Voľby/Prezidentské voľby 2019 bola zverejnená informácia o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestnosti.

23január
2019

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania - zverejnenie verejnou vyhláškou“

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania Šarišské Michaľany – VN, TS, NN“ Dátum zverejnenia : 23.01.2019

21január
2019

Oznámenia o  strategickom dokumentu „Zmeny a doplnky 5/2018 ÚPN-O Ražňany“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie Doplnenie oznámenia o  strategickom dokumentu „Zmeny a doplnky 5/2018 ÚPN-O Ražňany“.

Oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia. Dátum zverejnenia : 21.01.2019

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o  životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle MŽP SR:
http://www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

14január
2019

Predseda NR SR vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č.8 zo dňa 10.01.2019, ktoré bolo v Zbierke zákonov zverejnené 10.01.2019 vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky do a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 a deň konanie druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019. V sekcii Obec/Prezidentské voľby 2019 bolo zverejnené Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky a Informácia pre voliča.14január
2019

Stavebné povolenie „Bytový dom č. 471/38“ – stavené úpravy - zverejnenie verejnou vyhláškou“

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Stavebné povolenie „Bytový dom č. 471/38“ – stavené úpravy“

Vyvesené dňa: 14.01.2019


11január
2019

Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 - zverejnenie“

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarišské Michaľany na I. polrok 2019

4január
2019

Informovanie verejnosti o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní „Prístavby skladu Imuna Pharm, a.s.“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 29 ods.16 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť, že Okresný úrad Sabinov vydal rozhodnutie v  zisťovacom konaní „Prístavby skladu Imuna Pharm, a.s.“

Vyvesené dňa: 04.01.2019

2január
2019

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

V sekcii Obec/Systém nakladania s odpadom bol zverejnený Kalendár zberu odpadov na rok 2019.
Archív aktualít