11.12.2018 - II. zasadnutie OZ – piatok 14.12.2018 o 17,00 hod.

II. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na piatok 14.12.2018 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

7.12.2018 - I. zasadnutie OZ – zverejnenie informácií

I. zasadnutie novozvoleného Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 05.12.2018. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):


7.12.2018 - Zverejnenie informácie k povinnej registrácii daňových subjektov

Obec Šarišské Michaľany  na základe požiadavky Finančnej správy Slovenskej republiky, Daňový úrad Prešov v rámci kampane k elektronickej komunikácii s finančnou správou zverejňuje informáciu o povinnej elektronickej komunikácii s finančnou správou.

3.12.2018 - Medzi deti príde Mikuláš

Obec Šarišské Michaľany  spolu s miestnym rímsko-katolíckym farským úradom pozýva všetky deti na deň 6. decembra 2018 (štvrtok) o 18,00 hod. do areálu kaštieľa, kde medzi nich zavíta Mikuláš s darčekmi.

thumb-1

3.12.2018 - Programový rozpočet obce na roky 2019 – 2021 zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh programového rozpočtu obce na roky 2019 - 2021.

29.11.2018 - Zverejnenie návrhov VZN č.03/2018, VZN č.04/2018 a VZN č.05/2018

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa boli zverejnené návrhy:
 • VZN č.03/2018 určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šarišské Michaľany na kalendárny rok 2019
 • VZN č.04/2018 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre zriaďovateľa súkromnej základnej umeleckej školy na kalendárny rok 2019
 • VZN č.05/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany

29.11.2018 - I. zasadnutie OZ – streda 05.12.2018 o 18,00 hod.

I. ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva je zvolané na stredu 05.12.2018 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

29.11.2018 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
Spracovanie geometrického plánu pre majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pre realizáciu stavby EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, v katastri obce Šarišské Michaľany

27.11.2018 - Podporme projekt z našej obce

Nadácia VÚB rozdelí grant vo výške 200 000 € pre najlepšie komunitné projekty. Medzi 64 najlepšími komunitnými projektami z celého Slovenska je aj projekt OZ Adrenalínové športy BOZP (BRILANTNÁ OBNOVA ZNIČENEJ PLOCHY) - vybudovanie nových komponentov v skateparku v Šarišských Michaľanoch. Nadácia VÚB podporí grantom do 5 000 € 32 projektov, 4 v každom z 8 krajov, ktoré v hlasovaní získajú najviac hlasov. Projekt s najvyšším počtom hlasov v každom kraji získa navýšenie grantu o 100%. Poprosíme, hlasujte za projekt BRILANTNÁ OBNOVA ZNIČENEJ PLOCHY.

Hlasovať môžete kliknutím na link:


27.11.2018 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
Porealizačné zameranie pre kolaudačné konanie - invenstičná akcia: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa

23.11.2018 - VÝZVA na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Spracovanie geometrického plánu pre majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pre realizáciu stavby EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, v katastri obce Šarišské Michaľany

21.11.2018 - Prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia VSD, a.s. Košice informujeme občanov obce o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných opráv a pravidelnej údržby distribučnej siete v rozsahu:

termín: 10. decembra 2018 (pondelok) od 07,40 hod. do 16,00 hod.

v časti obce: ul. Štúrova číslo domu 3 a 4, ul. Sabinovská úsek od čísla domu 1 po číslo domu 22 a celá ul. Záhradná

21.11.2018 - VÝZVA na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Porealizačné zameranie pre kolaudačné konanie - invenstičná akcia: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa

15.11.2018 - Oznámenie o výluke

V dňoch 21. a 22. novembra 2018 (streda, štvrtok) v čase 8:00 hod. – 13:10 hod. bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Veľký Šariš - Sabinov. V dôsledku výluky budú vlaky nahradené autobusmi. Bližšie informácie v priloženom Oznámení o výluke železničnej dopravy.

11.11.2018 - Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
9.11.2018 - Modernizácia ústredného vykurovania v tribúne športového areálu

V súlade s uzatvorenou Zmluvou o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Šarišské Michaľany medzi Slovenským futbalových zväzom a Obcou Šarišské Michaľany ako partnerom so schválenou výškou príspevku 10 000 EUR zo štátneho rozpočtu, obec realizovala v tribúne športového areálu modernizáciu ústredného vykurovania náhradou energeticky náročných gamatiek teplovodným systémom s plynovým kotlom a radiátormi i v miestnostiach, kde gamatky neboli možné. Modernizácia systému vykurovania prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budovy tribúny. Investičné náklady predstavujú sumu 18 204,91 EUR.

7.11.2018 - Posedenie seniorov

V nedeľu 28.10.2018 sa pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa v príjemnej atmosfére uskutočnilo posedenie seniorov spojené s kultúrnym programom, ktoré zorganizovala obec v spolupráci ZO JDS – klub Šarišské Michaľany. Prítomní dôchodcovia boli obdarovaní malým darčekom.

7.11.2018 - XXXI. zasadnutie – zverejnenie informácií

XXXI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 29.10.2018. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):5.11.2018 - Otvorený list zaslaný Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny

Na XXXI. zasadnutí OZ (29.10.2018) zobralo OZ uznesením č.XXXI-6/2018 na vedomie Otvorený list adresovaný Ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny vo veci (ÚPSVaR), v ktorom OZ vyslovilo jednoznačný nesúhlas s úmyslom štátnych orgánov zriadiť v objekte Detského domova SLON v Šarišských Michaľanoch resocializačné zariadenie pre drogovo závislých mladistvých. Otvorený list bol zaslaný ÚPSVaR a na vedomie Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR . Otvorený list zverejňujeme. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že osobou určenou na zastupovanie občanov v styku s orgánom verejnej moci bola ÚPSVaR podaná „Petícia proti zriadeniu resocializačného zariadenia (centra) pre drogovo závislých mladistvých v objekte Detského domova SLON, ul. Kpt. Nálepku 45/22, 082 22, Šarišské Michaľany“ v záujme jej prešetrenia a vybavenia. Petícia obsahuje 39 petičných hárkov a bola podpísaná občanmi obce Šarišské Michaľany v počte 531. Všetkým občanom, ktorí petíciu podporili úprimne ďakujeme.

5.11.2018 - Zber konárov a organického odpadu

thumb-1

31.10.2018 - Zber veľkoobjemového odpadu

thumb-1

26.10.2018 - Ukončené ďalšie dve investičné akcie

V štvrtok 25.10.2018 za účasti dodávateľov a zástupcu investora boli zápisom o odovzdaní a prevzatí diela ukončené dve investičné akcie:
 • Spevnená plocha pri ZDRAVOTNOM STREDISKU
 • Nová ulica – vodovod a kanalizácia – zemné práce
Na ul. Požiarnickej oproti zdravotnému stredisku (ZS) bola realizovaná spevnená plocha pre parkovanie áut klientov (pacientov) tunajšieho ZS, čo prispeje k sprejazdneniu a k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti na tejto ulici. Investícia bola realizovaná vo finančnom  náklade 19 001 EUR. Na novej ulici, kde prebieha výstavba nových rodinných domov v lokalite Západ, boli realizované zemné práce s uložením vodovodného a kanalizačného potrubia s prípojkami k rodinným domom, čím bolo majiteľom nových rodinných domov umožnené pripojiť sa na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Investícia bola realizovaná vo finančnom  náklade 23 397 EUR.


25.10.2018 - XXXI. zasadnutie OZ – pondelok 29.10.2018 o 18,00 hod.

XXXI. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na pondelok 29.10.2018 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

22.10.2018 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – začali sa asfaltovacie práce

Dnes (22.10.2018) sa na investičnej akcii Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa začali asfaltovacie práce. Na dnešnom kontrolnom dni bolo zo strany dodávateľa prác konštatované, že asfaltovacie práce na všetkých stavebných objektoch budú ukončené do nedele 28.10.2018.


19.10.2018 - Obec bola úspešná so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s projektom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Šarišských Michaľanoch“Obec Šarišské Michaľany bola úspešná so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s projektom „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Šarišských Michaľanoch“ v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia OPKZP-PO4-SC431-2017-19. Nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 490 195,43 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 515 995,19 EUR. Budovu materskej školy čaká rozsiahla rekonštrukcia – zateplenie obvodových múrov a strechy, výmena okien, revitalizácie vykurovania, inštalácie rekuperačnej jednotky, výmena zdroja tepla, výmena ÚK a radiátorov, rekonštrukcia systému prípravy TÚV a rekonštrukcia osvetľovacej sústavy.

19.10.2018 - Oznámenie o výluke

V dňoch 22., 23. a 24. októbra 2018 (pondelok, utorok, streda) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Veľký Šariš - Sabinov. V dôsledku výluky budú vlaky nahradené autobusmi. Bližšie informácie v priloženom Oznámení o výluke železničnej dopravy.

18.10.2018 - Zverejnenie zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk uchádzačov OVS o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy - predaj dopravných prostriedkov – traktor zn. Zetor Z 5748 a vozidlo zn. Praga V35 Fekál

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bola zverejnená Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk uchádzačov na predaj dopravných prostriedkov – traktor zn. Zetor Z 5748 a vozidlo zn. Praga V35 Fekál.

12.10.2018 - Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce – DANMARK-MN, s.r.o.

10.10.2018 - Doplnenie oznámenia o  strategickom dokumentu „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie Doplnenie oznámenia o  strategickom dokumentu „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb“.

Oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 10.10.2018

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o  životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle MŽP SR:
http://www.enviroportal.sk/

28.9.2018 - Obec bola úspešná vo Výzve číslo VI. Prezídia Hasičského a záchranného zboru

Obec Šarišské Michaľany bola úspešná so žiadosťou o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy číslo VI. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2018 na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s projektom Prístavba hasičskej zbrojnice v obci Šarišské Michaľany. Obci bola poskytnutá dotácia v maximálnej možnej výške 30 000 EUR.

28.9.2018 - XXX. zasadnutie – zverejnenie informácií

XXX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 25.09.2018. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):
27.9.2018 - Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy - predaj dopravných prostriedkov – traktor zn. Zetor Z 5748 a vozidlo zn. Praga V35 Fekál

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj dopravných prostriedkov – traktor zn. Zetor Z 5748 a vozidlo zn. Praga V35 Fekál. Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Michaľanoch na svojom XXX. zasadnutí konanom 25.09.2018 schválilo uznesením č. XXX-15/2018 predaj dopravných prostriedkov obce spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej predmetom je:
 • traktor zn. Zetor Z 5748, EČ: SB-331 AB – minimálna ponúknutá cena predstavuje čiastku: 2 638,00 EUR
 • vozidlo zn. Praga V35 Fekál, EČ: SB-047 AC - minimálna ponúknutá cena predstavuje čiastku: 1 617,00 EUR
 • fyzická osoba nesmie byť dlžníkom voči obci na daniach, poplatkoch a iných platbách

Termín na podávanie návrhov: do 15.10.2018 do 12,00 hod.

25.9.2018 - Oznámenie o začatí ústneho konania a nariadenie ústneho konania „Vodozádržné opatrenia“ - zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Oznámenie o začatí ústneho konania a nariadenie ústneho konania „Vodozádržné opatrenia“
Vyvesené dňa: 25.09.2018

24.9.2018 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
 • Nová ulica – vodovod a kanalizácia – ZEMNÉ PRÁCE
 • Modernizácia ÚK v tribúne športového areálu v Šarišských Michaľanoch
 • Spevnená plocha pri ZDRAVOTNOM STREDISKU
 • Vytvorenie štandardného športového prostredia – VÝMENA OKIEN v budove tribúny futbalového štadióna v Šarišských Michaľanoch

20.9.2018 - XXX. zasadnutie OZ – utorok 25.09.2018 o 18,00 hod.

XXX. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 25.09.2018 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

22.9.2018 - Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Obec Šarišské Michaľany v súlade s ustanovením § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov uverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí.17.9.2018 - Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov“ - zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov“

Oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia. 

Dátum zverejnenia : 17.09.2018 
 Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o  životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Dátum zverejnenia : 17.09.2018

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o  životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle MŽP SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mesta-presov17.9.2018 - Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020“ - zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 14 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020“

Dátum zverejnenia : 17.09.2018

Uvedené záverečné hodnotenie je zverejnené na webovom sídle MŽP SR http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2012

12.9.2018 - Memoriál Igora Koziaka

Športovo-strelecký klub Šarišské Michaľany pozýva na verejnú streleckú súťaž Memoriál Igora Koziaka, ktorá sa uskutoční na guľovej strelnici v nedeľu 16. 09. 2018

thumb-1

12.9.2018 - Výkup papiera a použitého oleja

Oznamujeme občanom, že na základe zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. uskutoční v  obci zber vyseparovaných zložiek odpadu. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky, kartón a prepálený kuchynský olej. Za vyzbieraný papier občania dostanú finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. Výkup sa uskutoční:

• sídlisko: 18.09.2018 (utorok) priamo pred jednotlivými vchodmi do bytových
• domov: čas výkupu bude oznámený cez vývesky na dverách vchodov


12.9.2018 - Vytvorenie štandardného športového prostredia – VÝMENA OKIEN v budove tribúny futbalového štadióna v Šarišských Michaľanoch

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Vytvorenie štandardného športového prostredia – VÝMENA OKIEN v budove tribúny futbalového štadióna v Šarišských Michaľanoch

12.9.2018 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Spevnená plocha pri ZDRAVOTNOM STREDISKU

11.9.2018 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Modernizácia ÚK v tribúne športového areálu v Šarišských Michaľanoch

10.9.2018 - Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce – Alojz Kováč-Pešta a manž. Sylvia Kováč-Peštová

10.9.2018 - Prevzatie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obce

Kandidátne listiny na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva obce Šarišské Michaľany je možné podávať zapisovateľke miestnej volebnej komisie v termíne do 11.09.2018 (utorok) do 24,00 hod., a to v rámci pracovnej doby tunajšieho obecného úradu do 16,30 hod. a po skončení pracovnej doby k rukám zapisovateľky miestnej volebnej komisie Mgr. Ingrid Zubrická na adrese: ul. M.R.Štefánika 41, Šarišské Michaľany.

7.9.2018 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Nová ulica – vodovod a kanalizácia – zemné práce

7.9.2018 - Ukončenie výstavy Šarišské Michaľany v časových premenách

Pri príležitosti osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Šarišské Michaľany bola vernisážou 20.07.2018 otvorená výstava Šarišské Michaľany v časových premenách. Pôvodne mala výstava trvať do 10.08.2018. Na základe záujmu verejnosti bola výstava predĺžená do 09.09.2018. Po začiatku školského roka, v tomto týždni, výstavu navštívili aj žiaci tunajšej základnej školy. Výstavu spolu navštívilo cca 500 návštevníkov. Poďakovanie patrí autorovi výstavy Marekovi Sekerákovi, ale aj pracovníkom referátu manuálnych činnosti za zhotovenie výstavných panelov, ktoré bude možné na takéto účely využiť aj v budúcnosti.


3.9.2018 - Obecná knižnica v nových priestoroch

Obecná knižnica bola z budovy miestnej materskej školy presťahovaná do zrekonštruovaných priestorov na 1. poschodí v nákupnom stredisku. Od 03.09.2018 je knižnica otvorená v zaužívanom čase:

pondelok od 14,00 hod. do 18,00 hod.
streda od 14,00 hod. do 18,00 hod
piatok od 14,00 hod. do 18,00 hod27.8.2018 - Výzva Obecného športového futbalového klubu

Obecný športový futbalový klub Šarišské Michaľany (OŠFK) vyzýva chlapcov a dievčatá, vekové ročníky 2013 – 2014, aby sa prihlásili a hrali futbal, ako registrovaní hráči v OŠFK. Viac informácií v priloženej výzve.

27.8.2018 - Výkup papiera a použitého oleja

Oznamujeme občanom, že na základe zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. uskutoční v  obci zber vyseparovaných zložiek odpadu. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky, kartón a prepálený kuchynský olej. Za vyzbieraný papier občania dostanú finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. Výkup sa uskutoční:

• obec: 12.09.2018 (streda) priamo pred v čase od 16,40 hod. do 17,45 hod. pred Obecným úradom
23.8.2018 - Oznámenie o výluke

V dňoch 27., 28. a 30., 31. augusta 2018 (pondelok, utorok, štvrtok, piatok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Prešov – Veľký Šariš. V dôsledku výluky budú vlaky nahradené autobusmi. Bližšie informácie v priloženom Oznámení o výluke železničnej dopravy.

22.8.2018 - Zverejnenie informácií ku voľbám do orgánov samosprávy obcí“

V sekcii Obec/Komunálne voľby 2018 bol zverejnené informácie ku voľbám do orgánov samosprávy obci:

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko príslušnému orgánu (OÚ ŽP) do 10 pracovných dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

22.8.2018 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov pokračuje podľa harmonogramu

Aj napriek enormným horúčavám pokračujú práce na investičnej akcii Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa podľa dohodnutého harmonogramu a je predpoklad, že budú dokončené v zmluvne dohodnutom termíne.


17.8.2018 - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Prístavby skladu Imuna Pharm, a.s.“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 29 ods. 8 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť, že Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán (ďalej len „OÚ ŽP“) začal konanie o zmene navrhovanej činnosti „Prístavby skladu Imuna Pharm, a.s.“. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle MŽP SR na adrese: www.enviromental.sk v časti EIA/SEA.

Do Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti možno nahliadnuť aj na tunajšom obecnom úrade v čase úradných hodín.

Oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 10 pracovných dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 17.08.2018

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko príslušnému orgánu (OÚ ŽP) do 10 pracovných dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

17.8.2018 - Oznámenie o výluke

V dňoch 24. a 25. augusta 2018 (piatok a sobota) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Prešov - Lipany. V dôsledku výluky budú vlaky nahradené autobusmi. Bližšie informácie v priloženom Oznámení o výluke železničnej dopravy.

14.8.2018 - Stolnotenisový turnaj veteránov - fotogaléria

Cez víkend 11.08.2018 a 12.08.2018 sa uskutočnil v rámci osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Šarišské Michaľany stolnotenisový turnaj veteránov o Pohár starostu obce. Svojou prítomnosťou turnaj poctili aj veteráni z Eberswalde, ktorým pri príležitosti 40. výročia spolupráce medzi stolnými tenistami z našej obce a z Nemecka bol udelený pamätný diplom.


Sobota

Nedeľa

10.8.2018 - Šarišské Michaľany v časových premenách – výstava je predĺžená

Na základe záujmu verejnosti bola výstava Šarišské Michaľany v časových premenách predĺžená do 09.09.2018. Výstava je inštalovaná na 1. poschodí v nákupnom a bude verejnosti prístupná cez víkendy (sobota a nedeľa) v čase od 15,00 hod. do 18,00 hod.

Autorom výstavy je Marek Sekerák.

thumb-1

10.8.2018 - Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

V sekcii Obec/Komunálne voľby 2018 bol zverejnený počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb.

10.8.2018 - Obec bola opäť úspešná v rámci Výzvy PSK

V rámci Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 v platnom znení, Program: 1. ŠPORT, Podprogram: Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru bola obec úspešná so žiadosťou o poskytnutie dotácie na projekt: Budova tribúny štadióna v Šarišských Michaľanoch. Projekt je zameraný na nevyhnutnú výmeny 6 ks značne opotrebovaných prvotných okien v 4 šatniach a 2 kúpeľniach. Výmenou okien sa zvýši komfort poskytovaných služieb a zníži energetická náročnosť vykurovania. Celkový rozpočet predstavuje sumu 2 933,90 EUR, pričom obci bola PSK poskytnutá dotácia vo výške 2 000 EUR. Zmluva o poskytnutí dotácie nadobudla účinnosť 07.08.2018.

8.8.2018 - Oslavy 770. výročia obce - fotogaléria č.2

Ešte raz sa vraciame k atmosfére osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci - tentoraz cez fotografie od našich dôchodcov. Dôchodcom patrí úprimné a veľké poďakovanie za prípravu výborného guľášu a chutných koláčov. Ako je vidieť z priložených fotografií, dôchodcovia si oslavy nielen odpracovali, ale sa aj príjemne zabavili :-)

7.8.2018 - Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce – ARDSYSTÉM, s.r.o.

6.8.2018 - Stolnotenisový turnaj veteránov

Pri príležitosti osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Šarišské Michaľany sa v dňoch 11.08.2018 a 12.08.2018 (sobota a nedeľa) uskutoční stolnotenisový turnaj veteránov o Pohár starostu obce. Bližšie info v priloženom plagáte.

thumb-1

6.8.2018 - OCENENÍ OBČANIA

V bohatej 770 ročnej histórii našej obce je mnoho rodákov, ale aj nerodákov, ktorí našli v našej obci domov a ktorí zanechali hlbokú brázdu v jej histórii. Pri príležitosti osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky boli cenou starostu obce a ďakovným listom ocenení títo občania: Mgr.Eva Arvayová, Vendelín Balčák, Ing.Mikuláš Bibko, František Fedor, Štefan Lipták, Agnesa Mačová, Pavol Nižník, Tibor Slíž, Ing.Ivan Štěpánek a Vincent Tumidalský

Pri tej istej príležitosti odovzdal Burmistrz Gminy a Mesta Dobczyce nášmu občanovi Štefanovi Liptákovi ocenenie mesta Dobczyce za jeho prínos k rozvoju družobnej spolupráce medzi poľským mestom Dobczyce a Šarišskými Michaľanami.6.8.2018 - Oslavy 770. výročia obce - fotogaléria

V nedeľu (05.08.2018) vyvrcholili oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Zverejňujeme fotogalériu z osláv.

27.7.2018 - 770. výročie prvej písomnej zmienky o obci - oslavy

Obec Šarišské Michaľany vznikla pri kostole sv. Michala. Uhorský kráľ Belo IV. (panoval v rokoch 1235-1270) daroval jágerskému biskupovi dedinu Szent Mihaly, ktorú výmenou za iný majetok od biskupa opäť nadobudol v r. 1248. V súvislosti s výmenou vzniká o nej prvá písomná správa. Z obsahu listiny je zrejmé, že obec existovala niekoľko desaťročí pred začiatkom 13. storočia. V písomnostiach z 13. až 16. storočia bola pravidelne zapísaná pod maďarským názvom Szent Mihaly vo význame Svätý Michal. Oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci sa uskutočnia v nedeľu 5. augusta v parku pri kaštieli a začnú sa o 10,30 hodine svätou omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Bernard Bober,  košický arcibiskup-metropolita. Nielen pre mladých sú v sobotu 4. augusta v športovom areáli nachystané rôzne akcie. Bližšie informácie o programe sú na priložených plagátoch. Srdečne pozývame všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

thumb-1 thumb-1

2.8.2018 - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie – vysoké teploty a nedostatok zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov na lesných pozemkoch. V tejto súvislosti Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov pre okresy Prešov a Sabinov dňa 03.08.2018  od 12.00 hod. až do odvolania.

31.7.2018 - Úmyselné poškodenie stavby

Na stavenisku investičnej akcie „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa“ na stavebnom objekte SO-03 Miestna komunikácia - od kostola k cintorínu a plochy okolo domu smútku boli cez minulý víkend dosiaľ neznámym páchateľom úmyselne poškodené osadené cestné obrubníky. Poškodenie stavby bolo nahlásené Obvodnému oddeleniu Policajného zboru SR v Sabinove a je v štádiu šetrenia. Podľa doterajších zistení, poškodenie s následnou škodou spôsobil šofér motorovej štvorkolky. Podľa rozsahu a spôsobu poškodenia sa dá predpokladať, že išlo o úmyselné poškodenie. Takéto frajerstvo, okrem „zaslúženej“ sankcie zo strany polície, si nezaslúži nič iné, ako verejné odsúdenie. Veď komu by už len malo vadiť, že priestor okolo domu smútku sa revitalizuje a zhodnocuje.

thumb-1 thumb-1 thumb-1

27.7.2018 - Oznámenie o výluke

V dňoch 30., 31. júla a 1., 2., 3. a 4. augusta 2018 (pondelok až sobota) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Veľký Šariš - Lipany. V dôsledku výluky budú vlaky nahradené autobusmi. Bližšie informácie v priloženom Oznámení o výluke železničnej dopravy.

26.7.2018 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 - zverejnenie

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarišské Michaľany na II. polrok 2018

23.7.2018 - Šarišské Michaľany v časových premenách – výstava

V príjemnej atmosfére a až za  dojímavých spomienok prítomných bola v piatok (20.07.2018) pri príležitosti osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Šarišské Michaľany otvorená výstava Šarišské Michaľany v časových premenách. Návštevník môže na výstave vidieť vývoj obce od najstarších čias až po súčasnosť. Vystavených je spolu 2 657 fotografii a súčasťou výstavy sú aj trojrozmerné exponáty včítane autentických rekvizít z činnosti Divadelného súboru Jula Zborovjana. Výstava je inštalovaná na 1. poschodí v nákupnom stredisku a je verejnosti prístupná do 10.08.2018 denne v čase od 15,00 hod. do 18,00 hod.. Autorom výstavy je Marek Sekerák.
V priložených fotogalériách zverejňujeme atmosféru z vernisáže a vystavené fotografie a exponáty, ako pozvánku na návštevu výstavy.


Vernisáž

Výstava

20.7.2018 - Oznámenie o výluke

V dňoch 23., 26. a 27. júla 2018 (pondelok, štvrtok a piatok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Sabinov - Lipany. Zároveň aj v dňoch 24. a 25. júla 2018 (utorok a streda) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Veľký Šariš - Lipany. V dôsledku výluky budú vlaky nahradené autobusmi. Bližšie informácie v priloženom Oznámení o výluke železničnej dopravy.17.7.2018 - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Inovácia zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov v elektrozariadení – prevádzka Šarišské Michaľany“- zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 29 ods. 8 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP“) začalo konanie o zmene navrhovanej činnosti „Inovácia zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov v elektrozariadení – prevádzka Šarišské Michaľany“ Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle MŽP SR na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/inovacia-zariadenia-na-zber-zhodnocovanie-odpadov-z-elektrozariadeni-p

Do Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti možno nahliadnuť aj na tunajšom obecnom úrade v čase úradných hodín. Oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 10 pracovných dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 17.07.2018

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko príslušnému orgánu (MŽP SR) do 10 pracovných dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

16.7.2018 - Oznámenie o strategickom dokumente „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Pivovarské ohrady v k.ú. Orkucany“- zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje „Oznámenie o strategickom dokumente „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Pivovarské ohrady v k.ú. Orkucany“16.7.2018 - Oznámenie o strategickom dokumente „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016“ a „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb“- zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje „Oznámenie o strategickom dokumente „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016“ a „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb“16.7.2018 - Šarišské Michaľany v časových premenách – výstava

Pri príležitosti osláv 770. výročia osláv prvej písomnej zmienky o obci Šarišské Michaľany bude 20.07.2018 vernisážou otvorená výstava Šarišské Michaľany v časových premenách.
Výstava je inštalovaná na 1. poschodí v nákupnom stredisku a bude verejnosti prístupná od 20.07.2018 do 10.08.2018 denne v čase od 15,00 hod. do 18,00 hod.. Autorom výstavy je Marek Sekerák.

thumb-1

10.7.2018 - Predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č.203 zo dňa 06.07.2018, ktoré bolo v Zbierke zákonov zverejnené 10.07.2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na sobotu 10.novembra 2018.V sekcii Obec/Komunálne voľby 2018 bolo zverejnené Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.

5.7.2018 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Sociálne zariadenie v NS Šarišské Michaľany

28.6.2018 - Dodatok č.2 k Organizačnému poriadku Obecného úradu v Šarišských Michaľanoch - zverejnenie

Starosta obce Šarišské Michaľany ako orgán príslušný na vydanie organizačného poriadku obecného úradu podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov vydal dodatok č.2 k Organizačnému poriadku Obecného úradu v Šarišských Michaľanoch.28.6.2018 - Určenie volebného obvodu a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie 2018 - 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlasuje predseda NR SR a konajú sa v posledných štrnástich dňoch ich volebného obdobia. Predseda NR SR vyhlási voľby do orgánov samosprávy obcí a určí deň ich konania najneskôr 90 dní pred ich konaním. V tejto súvislosti na webovom sídle obce bola zriadená nová sekcia Obec/Komunálne voľby 2018, v ktorej budú zverejňované aktuálne informácie týkajúce sa volieb do orgánov samosprávy obcí.
V sekcii Obec/Komunálne voľby 2018 bolo zverejnené Určenie volebného obvodu a počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Šarišské Michaľany pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 a Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šarišské Michaľany na funkčné obdobie 2018 – 2022.28.6.2018 - XXIX. zasadnutie – zverejnenie informácií

XXIX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 26.06.2018. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

27.6.2018 - Záverečný účet obce za rok 2017 bol schválený

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch na svojom XXIX. zasadnutí, ktoré sa konalo 26.06.2018 schválili uznesením č.XXIX-5/2018 záverečný účet obce za rok 2017 bez výhrad.

Záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2017:

Bežný rozpočet
príjmy
2 105 165,34
EUR
výdavky
1 650 019,24
EUR
Kapitálový rozpočet
príjmy
187 270,52
EUR
výdavky
187 618,93
EUR
Finančné operácie príjmové
40 889,56
EUR
Finančné operácie výdavkové
140 586,15
EUR


O dobrom hospodárení obce svedčí dosiahnutý prebytok hospodárenia vo výške 356 030,95 EUR. Poslanci schválili prevod celého prebytku hospodárenia do fondu rozvoja a rezerv. Po prevode prebytku hospodárenia za rok 2017 bude vo fonde rozvoja a rezerv aktuálny zostatok finančných prostriedkov vo výške 849 305,01 EUR. Finančné prostriedky z fondu rozvoja a rezerv môžu byť použité iba na investičné výdaje.

Záverečný účet obec za rok 2017 je zverejnený v sekcií Samospráva obce/Hospodárenie obce/Záverečný účet obce

27.6.2018 - Vyhlásenie VZN č.02/2018

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo vyhlásené:
VZN č.02/2018 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Šarišské Michaľany.

25.6.2018 - Odovzdanie staveniska

Dnes bolo za účasti zástupcov investora, zhotoviteľa a stavebného dozoru odovzdané stavenisko investičnej akcie: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa“. Druhá etapa rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov pozostáva z piatich stavebných objektoch (SO): SO-01 Miestna komunikácia - ul.Mlynská, ul.Kpt.Nálepku, SO-02 Miestna komunikácia - ul.Michalská, SO-03 Miestna komunikácia - od kostola k cintorínu a plochy okolo domu smútku, SO-05 Chodník pre peších pri ceste I/68 a SO-06 Miestna komunikácia - ul.Družstevná. Ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní bola vyhodnotená spoločnosť STAWEI, s.r.o. Lipany s vysúťaženou cenou 564 427,54 EUR. Stavebný dozor zabezpečuje Tatra Progres spol. s r.o. Poprad a autorský dohľad projektant spoločnosť 4road DS, s.r.o.. Rekonštrukčné práce sa začali na SO-03 Miestna komunikácia - od kostola k cintorínu a plochy okolo domu smútku.

21.6.2018 - Aktívni dôchodcovia

Po ukončení oplotenia areálu základnej školy prišli dôchodcovia s iniciatívou odstrániť terénne nerovnosti zapríčinené prepadnutými betónovými tvárnicami okolo kanalizačných šácht a šácht na dažďovú vodu pri objekte kaštieľa. Členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Šarišských Michaľanoch (ZO JDS) odviedli výbornú prácu, ktorej výsledky sú v priložených fotogalériách – stav PREDTÝM a stav TERAZ po realizáciu rekonštrukcie. V samostatnej galérii PRÁCA je zachytené pracovné nasadenie dôchodcov. Opravená plocha okolo kaštieľa je teraz bezpečnejšia pre prechádzajúcich a zároveň sa zamedzilo vytváraniu mlák pri dažďoch. Za iniciatívu a vykonanú prácu patrí členom ZO JDS v Šarišských Michaľanoch veľké poďakovanie. Špeciálne poďakovanie patrí organizátorovi prác predsedovi ZO JDS Ing.Bibkovi.

20.6.2018 - XXIX. zasadnutie OZ – utorok 26.06.2018 o 18,00 hod.

XXIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 26.06.2018 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.15.6.2018 - Stolnotenisový turnaj - fotogaléria

Obecný športový stolnotenisový klub Šarišské Michaľany zorganizoval stolnotenisový turnaj mladších žiakov o Pohár starostu obce. Turnaj sa uskutočnil v sobotu 09.06.2018. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave stolnotenisového turnaja patrí poďakovanie.

13.6.2018 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
Výkon stavebného dozoru k investičnej akcii: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa“

7.6.2018 - Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce – ANAMED, s.r.o.

7.6.2018 - Záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2017 - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2017.

5.6.2018 - Deň detí - fotogaléria

Obec Šarišské Michaľany a Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež pripravili pre naše deti ich deň, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 03.06.2018. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave dňa deti patrí poďakovanie.

5.6.2018 - Pošta Šarišské Michaľany – oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Oznamujeme občanom obce, že s účinnosťou od 01.06.2018 je na Pošte Šarišské Michaľany realizovaná zmena hodín pre verejnosť.

5.6.2018 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Výkon stavebného dozoru k investičnej akcii: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa“

4.6.2018 - Návrh VZN č.02/2018

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh:

VZN č.02/2018 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Šarišské Michaľany

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Návrh VZN zverejnený na webovom sídle obce dňa:
Lehota pre podávanie pripomienok k návrhu VZN končí dňa:
04.06.2018
04.06.2018
14.06.2018

1.6.2018 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie.

31.5.2018 - Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Šarišské Michaľany na obdobie 2018 – 2022

Podľa § 80 písm. a) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o SS) obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len „KPSS“) vo svojom územnom obvode. Podľa § 83 ods. 4 zákona o SS obec predloží návrh KPSS na verejnú diskusiu. Pripomienky k návrhu KPSS je možné zasielať na priloženom formulári e-mailom na adresu obec@sarisskemichalany.sk , poštou na Obecný úrad Šarišské Michaľany, ul.Kpt.Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany, alebo osobne do podateľne obecného úradu.

Vyvesené dňa: 31.05.2018

Termín na pripomienkovanie je do: 15.06.2018.

30.5.2018 - Stavebné povolenie Rekonštrukcia MK a chodníkov

Stavebné povolenie stavebné úpravy líniovej stavby: „SO 01 Miestne komunikácie- Mlynská, Kpt. Nálepku, SO 02 Miestna komunikácia- Michalská, SO 03 Miestna komunikácia od kostola k domu smútku, SO 04 Miestna komunikácia- Družstevná“ a stavebné povolenie na líniovú stavbu: ,,SO 05 chodník pre peších pozdĺž št. cesty I/68“ katastrálne územie Šarišské Michaľany – zverejnenie verejnou vyhláškou

Vyvesené dňa: 30.05.2018

30.5.2018 - Deň detí pri kaštieli

Obec Šarišské Michaľany a Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež
p o z ý v a j ú deti z obce na Deň detí
03.06.2018 (nedeľa) v čase od 13,00 hod. v parku pri kaštieli.

thumb-1

30.5.2018 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
Multifunkčné ihrisko v Šarišských Michaľanoch

28.5.2018 - Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Šarišské Michaľany

V zmysle § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oznamujeme, že obec Šarišské Michaľany začala s obstarávaním územného plánu obce (ÚPN-O)

24.5.2018 - Výkup papiera a použitého oleja

Oznamujeme občanom, že na základe zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. uskutoční v  obci zber vyseparovaných zložiek odpadu. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky, kartón a prepálený kuchynský olej. Za vyzbieraný papier občania dostanú finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. Výkup sa uskutoční:

• sídlisko: 31.05.2018 (štvrtok) priamo pred jednotlivými vchodmi do bytových domov – čas výkupu bude oznámený cez vývesky na dverách vchodov

• obec: 09.06.2018 (sobota) v čase od 10,10 hod. do 11,00 hod. pred Obecným úradom21.5.2018 - Verejná ochrankyňa práv konštatovala porušenie základného práva podľa ústavy vo veci nevybavenia petície proti určeniu spoločného školského obvodu

Za necelé tri týždne na prelome mesiacov jún a júl 2016 podpísalo 1 151 občanov Petíciu proti určeniu spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou pre územie obce Ostrovany a územie obce Šarišské Michaľany. Vzhľadom k tomu, že petíciou občanom obce Šarišské Michaľany  sa reálne nezaoberalo ani ministerstvo školstva, ani Okresný úrad Prešov, bol 19.12.2016 podaný podnet vo veci nevybavenia petície kancelárii verejného ochrancu práv. Listom zo dňa  03.05.2018 bolo zástupcovi petičného výboru Ing. Marekovi Zborovjanovi doručené Upovedomenie o výsledkoch vybavenia podnetu, v ktorom verejná ochrankyňa práv konštatuje porušenie základného práva podľa  čl. 46 ods. 1 ústavy na súdnu a inú ochranu zo strany Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

21.5.2018 - Obec bola úspešná v správnej žalobe voči Rozhodnutiu MŠVVaŠ SR o určení spoločného školského obvodu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) rozhodnutím zo dňa 16.03.2017 určilo územie obce Ostrovany a územie obce Šarišské Michaľany za spoločný školský obvod Základnej školy s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany, pre žiakov 2. až 9. ročníka vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky s trvalým pobytom v obci Ostrovany v školskom roku 2017/2018. Voči predmetnému rozhodnutiu podala 18.05.2017 obec prostredníctvom advokátskej kancelárie správnu žalobu. Krajský súd v Prešove rozsudkom zo dňa 18.04.2018, ktorý bol obci doručený 16.05.2018, zrušil rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 16.03.2017 a vec vrátil žalovanému MŠVVaŠ na ďalšie konanie.

18.5.2018 - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov pre okresy Prešov a Sabinov od 18.05.2018 o 8,00 hod.

18.5.2018 - SMS na číslo tiesňového volania

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo  informačný leták „SMS pomoc 112“ , obsahom ktorého je úprava spôsobu akým sa má správne využívať SMS na číslo tiesňového volania 112.

18.5.2018 - Oznámenie o výluke

V dňoch 21. a 22. mája 2018 (pondelok a utorok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Veľký Šariš - Sabinov. Zároveň aj v dňoch 23. až 25. mája 2018 (streda až piatok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Prešov - Veľký Šariš. V dôsledku výluky budú vlaky nahradené autobusmi. Bližšie informácie v priloženom Oznámení o výluke železničnej dopravy.

11.5.2018 - Stavebné povolenie „Šarišské Michaľany – VN, TS, NN“ - zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Stavebné povolenie pre líniovú stavbu „Šarišské Michaľany – VN, TS, NN“

Vyvesené dňa: 11.05.2018

10.5.2018 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Multifunkčné ihrisko v Šarišských Michaľanoch

7.5.2018 - Oznámenie o začatí konania o určenie zodpovednej osoby - zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Oznámenie o začatí konania o určenie zodpovednej osoby za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


Vyvesené dňa: 07.05.2018

7.5.2018 - Sanácia komína

Asi najstarší komín v obci poškodený zubom času, ale aj zanedbanou starostlivosťou zo strany majiteľov stavby, predstavoval požiarno-bezpečnostné riziko, ale najmä riziko spôsobenia zdravotnej ujmy a škody na majetku. V záujme obmedzenia hroziaceho nebezpečenstva obec logisticky zabezpečila na náklady majiteľov stavby čiastočnú sanáciu komína.7.5.2018 - Podporme našu školu

Naša základná škola sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na pôde našej školy, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto Vás chceme poprosiť, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.zssarmich.edupage.org.
Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame tým väčšiu šancu má naša základná škola vyhrať.
V mene žiakov našej školy Vám ďakujeme!

4.5.2018 - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie – vysoké teploty a nedostatok zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov na lesných pozemkoch. V tejto súvislosti Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov pre okresy Prešov a Sabinov dňa 04.05.2018  od 10.00 hod. až do odvolania.

4.5.2018 - Rozhodnutie o strategickom dokumente – Územný plán obce Gregorovce, Zmeny a doplnky 2017 - zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany v súlade s 7 ods. 7 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje „Rozhodnutie o strategickom dokumente – Územný plán obce Gregorovce, Zmeny a doplnky 2017“

19.4.2018 - Ukončené zateplenie fasády budovy nákupného strediska

V pondelok 30.04.2018 za účasti dodávateľa, projektového manažéra, stavebného dozoru a zástupcu investora obce Šarišské Michaľany bola zápisom o odovzdaní a prevzatí diela ukončená Rekonštrukcia Nákupného strediska v Šarišských Michaľanoch - ZATEPLENIE. Na základe výsledku verejného obstarávania dodávateľom prác bola firma Ing. Viliam ČECH Prešov. Dielo bolo zrealizované v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 26.10.2017 (číslo zmluvy 2017-063) a Dodatku č.1 k zmluve o dielo zo dňa 27.12.2017 ( číslo zmluvy 2017-076) v štandardnej kvalite a bez nedostatkov. Celková hodnota technického zhodnotenia budovy nákupného strediska predstavuje hodnotu 46 354 EUR a v porovnaní s predchádzajúcim stavom fasády budovy nákupného strediska je súčasný stav neporovnateľný.

19.4.2018 - Zápisnica zo zasadnutia OZ - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2018 bola zverejnená zápisnica z XXVIII. zasadnutia OZ.

19.4.2018 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie.

18.4.2018 - Zber veľkoobjemového odpadu

thumb-1

6.4.2018 - XXVIII. zasadnutie – zverejnenie informácií

XXVIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 04.04.2018. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

5.4.2018 - Zber konárov a organického odpadu

thumb-1

4.4.2018 - POZOR ZMENA Kalendáru zberu odpadov na rok 2018

Vzhľadom na legislatívne zmeny zákona o odpadoch bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (triedený - separovaný zber), ktorým dochádza k zmene systému triedeného zberu v nadväznosti na plnenie štandardov triedeného zberu na príslušný kalendárny rok. Zmena v systéme zberu spočíva v znížení počtu vývozov skla z doterajších 12 vývozov na 6 vývozov za rok a v zavedení triedeného zberu pre  VKM (viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky) a kovy. V tejto súvislosti bolo v obci osadených 9 červených kontajnerov pre zber VKM a kovov a to na uliciach: Jarková (pri Grafike), Pod lesíkom (za COOP Jednotou), Michalská (medzi bytovým domom č.469 a MŠ), M.R.Štefánika (pri fare), Družstevná (bytový dom pri bývalom JRD), Hostinec pod Orechom, rázcestie ulíc Štúrova a M. Zeleného, rázcestie ulíc Kpt. Nálepku a Mlynská a v areáli obecného športového klubu. Tieto kontajnery budú vyvážané 6 krát za rok.
V sekcii Obec/Systém nakladania s odpadom bol zverejnený aktualizovaný Kalendár zberu odpadov na rok 2018. Zároveň aktualizovaný kalendár zberu je v týchto dňoch distribuovaný do každej domácnosti.28.3.2018 - XXVIII. zasadnutie OZ – streda 04.04.2018 o 18,00 hod.

XXVIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na stredu 04.04.2018 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

19.3.2018 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
Výkon funkcie odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obce Šarišské Michaľany

16.3.2018 - Obec bola úspešná v projekte SFZ

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ) na svojom zasadnutí dňa 12.03.2018 prerokoval a  schválil návrh rozdelenia finančných príspevkov v rámci II. etapy Projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Zo 478 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na základe stanovených kritérií odporučil VV SFZ poskytnúť finančný príspevok 248 uchádzačom, medzi ktorými je aj obec Šarišské Michaľany so schválenou výškou príspevku 10 000 EUR.

15.3.2018 - Oznámenie o výluke

V dňoch 19. a 20. marca 2018 (pondelok a utorok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Veľký Šariš - Sabinov. V dôsledku výluky budú vlaky nahradené autobusmi. Bližšie informácie v priloženom Oznámení o výluke železničnej dopravy.15.3.2018 - Ochrana lesov a prírody pred požiarmi v jarnom období

Lesné požiare spôsobujú v  Slovenskej republike každoročne veľké materiálne ale 
aj ekologické škody, pričom ich obnova a návrat do pôvodného stavu predstavujú dlhodobé 
 obdobie. V roku 2017 v okrese Sabinov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove zasahovalo pri 40 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí, pričom v 32 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov.

thumb-1

15.3.2018 - Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja - zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje „Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja“

15.3.2018 - Prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia VSD, a.s. Košice informujeme občanov obce o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných opráv a pravidelnej údržby distribučnej siete v rozsahu:

termín: 3. apríl 2017 (utorok) od 12,00 hod. do 14,30 hod.

v časti obce: ul. Mlynská, ul. Kpt.Nálepku úsek od čísla domu 23 po číslo domu 32, ul. Komenského úsek od čísla domu 11 po číslo domu 19termín: 4. apríl 2017 (streda) od 08,00 hod. do 11,00 hod.

v časti obce: ul. Železničiarska, ul. Požiarnická, ul. Čerešňová, ul. Jarková, ul. SNP, ul. Komenského úsek od čísla domu 1 po číslo domu 10, úsek od čísla domu 16 po číslo domu 20termín: 4. apríl 2017 (streda) od 12,00 hod. do 15,00 hod.

v časti obce: ul. M.R.Štefánika, ul. Družstevná úsek od čísla domu 1 po číslo domu 2013.3.2018 - XXVII. zasadnutie – zverejnenie informácií

XXVII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 06.03.2018. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

13.3.2018 - Vyhlásenie VZN č.01/2018

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo vyhlásené:

VZN č.01/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Michaľany

12.3.2018 - Rozhodnutie predĺženie platnosti územného rozhodnutia „I/68 Sabinov, preložka cesty“ – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Rozhodnutie predĺženie platnosti územného rozhodnutia „I/68 Sabinov, preložka cesty“ – zverejnenie verejnou vyhláškou


Vyvesené dňa: 12.03.2018

5.3.2018 - Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Jakubovany - zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje „Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Jakubovany“5.3.2018 - Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

27.2.2018 - UPOZORNENIE na zmenu termínu XXVII. zasadnutia OZ – utorok 06.03.2018 o 18,00 hod.

Z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu poslancov sa XXVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo pôvodne zvolané na dnes (27.02.2018) uskutoční v utorok 06.03.2018 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.

26.2.2018 - Zmena termínu XXVII. zasadnutia OZ

Z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu poslancov OZ sa XXVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva pôvodne zvolané na utorok 27.02.2018 v tomto termíne neuskutoční. Nový termín zasadnutia bude vopred oznámený.

23.2.2018 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie.

22.2.2018 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež.

21.2.2018 - XXVII. zasadnutie OZ – utorok 27.02.2018 o 17,00 hod.

XXVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 27.02.2018 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

19.2.2018 - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Chodník pre peších pri ceste I/68“ – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Chodník pre peších pri ceste I/68“


Vyvesené dňa: 19.02.2018

16.2.2018 - Výrub stromov

Na základe Rozhodnutia č. 23468/2017-43/SO zo dňa 21.12.2017, ktoré sa stalo právoplatným dňa 15.01.20158 a vykonateľným dňa 15.01.2018 obec začala dodávateľským spôsobom cez firmu vysúťaženú vo verejnom obstarávaní realizovať výrub 11 ks stromov. Výrub týchto drevín je nutný z dôvodu, že majú poškodené kmene a koruny, sú napadnuté chorobami, ohrozujú bezpečnosť osôb a majetok.13.2.2018 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy obecného majetku a rozvoja obce

13.2.2018 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
Výrub stromov v k.ú. Šarišské Michaľany

8.2.2018 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
Multifunkčné ihrisko v Šarišských Michaľanoch – projektová dokumentácia pre DSP a DRS

7.2.2018 - Návrh VZN č.01/2018

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh:

VZN č.01/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Michaľany.

7.2.2018 - Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Gregorovce, Zmeny a doplnky 2017 - zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje „Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Gregorovce, Zmeny a doplnky 2017“.7.2.2018 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy obecného majetku a rozvoja obce

6.2.2018 - Ukončená rekonštrukcia zdravotechniky v zdravotnom stredisku

Minulého týždňa bola zápisom o odovzdaní a prevzatí diela ukončená rekonštrukcia zdravotechniky v budove zdravotného strediska. Na základe výsledku verejného obstarávania dodávateľom prác bola firma Marcel Bucko – JANMAR Šarišské Michaľany. Dielo bolo zrealizované v štandardnej kvalite a v porovnaní s predchádzajúcim dezolátnym a neudržateľným stavom je súčasná konformná úroveň zdravotechniky neporovnateľná. Pre porovnanie v priložených fotogalériách uvádzame stav pred rekonštrukciou a súčasný stav zdravotechniky po rekonštrukcii.

PREDTÝM
TERAZ

2.2.2018 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
Rekonštrukcia Nákupného strediska v Šarišských Michaľanoch - PLYNOINŠTALÁCIA A ÚSTREDNÉ KÚRENIE

31.1.2018 - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho konania – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho konania o umiestnení líniovej stavby „I/68 Sabinov, preložka cesty“


Vyvesené dňa: 31.01.2018


30.1.2018 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Výrub stromov v k.ú. Šarišské Michaľany

26.1.2018 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Multifunkčné ihrisko v Šarišských Michaľanoch – projektová dokumentácia pre DSP a DRS

17.1.2018 - Štatistické údaje za rok 2017

Počet obyvateľov v našej obci k 31.12.2017 bol 2 820, z toho 1 391 mužov a 1 429 žien. V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet obyvateľov klesol o 17 a to najmä z dôvodu vyššieho počtu zomrelých, oproti roku 2016 nárast o 12. Aj naďalej sú v obci najpoužívanejšie ženské mená Mária a Anna. V minulom roku ani jedno z novonarodených dievčat nebolo týmito menami pomenované. Populárne boli aj mená ako Lea, Vivien, Nicol, Jasmína, Zara a u chlapcov, okrem zaužívaných mien, to boli aj menej tradičné mená, ako Emanuel, Michael, Leonardo a Mathias.10.1.2018 - Zápisnica zo zasadnutia OZ - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2017 bola zverejnená zápisnica z XXVI. zasadnutia OZ.

9.1.2018 - VÝZVA na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Rekonštrukcia Nákupného strediska v Šarišských Michaľanoch -
PLYNOINŠTALÁCIA A ÚSTREDNÉ KÚRENIE

8.1.2018 - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Šarišské Michaľany – VN prípojka, NN rozvody, Odberné elektrické zariadenie TS“ – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Šarišské Michaľany – VN prípojka, NN rozvody, Odberné elektrické zariadenie TS“


Vyvesené dňa: 08.01.20185.1.2018 - Ako separujeme?

V mesiaci október 2017 boli v obci, najmä na sídlisku, doplnené 1 100 l kontajnery pre triedený zber plastov a skla. Po troch mesiacoch, po vykonanej kontrole, možno konštatovať, že separovanie skla funguje na dostatočnej úrovni, ale triedený zber plastov nie je celoplošne na žiaducej úrovni. So separáciou plastov si ťažkú hlavu nerobia najmä niektorí obyvatelia bývajúci v bytovom dome na ulici Pod lesíkom č.458, v bytovom dome na ulici Michalskej č. 464 a v obecných bytových domoch na ulici Michalskej č. 489, č. 490 a č.520. Samostatnou kapitolou bol pokus o zavedenie triedeného zberu plastov a skla pri bytovom dome na ulici M.R.Štefánika č.145/18 (rómska bytovka), kde v kontajneroch určených na separáciu bolo všetko možné, okrem plastov a skla, takže obec bola nútená kontajnery na separovaný zber od rómskej bytovky stiahnuť. Ako vyzerá triedený zber pri vyššie uvedených bytových domoch je zverejnené v priloženej fotogalérii.

4.1.2018 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 - zverejnenie

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarišské Michaľany na I. polrok 2018.

3.1.2018 - Logá k 770. výročiu obce - zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany vznikla pri kostole sv. Michala. Uhorský kráľ Belo IV. (panoval v rokoch 1235-1270) daroval jágerskému biskupovi dedinu Szent Mihaly, ktorú výmenou za iný majetok od biskupa opäť nadobudol v r. 1248. V súvislosti s výmenou vzniká o obci prvá písomná správa, teda tohto roku si pripomíname 770. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. V tejto súvislosti zverejňujeme oficiálne logá k 770. výročiu obce, ktoré budú tohto roku obcou používané v nadväznosti na pripomenutie si výročia obce.


thumb-1 thumb-1 thumb-1 thumb-1 thumb-1

2.1.2018 - Informácia o Správe o hodnotení strategického dokumentu a o návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020“ - zverejnenie


Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 11 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o Správe o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020“
Archív aktualít