21.2.2018 - XXVII. zasadnutie OZ – utorok 27.02.2018 o 17,00 hod.

XXVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 27.02.2018 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

19.2.2018 - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Chodník pre peších pri ceste I/68“ – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Chodník pre peších pri ceste I/68“


Vyvesené dňa: 19.02.2018

16.2.2018 - Výrub stromov

Na základe Rozhodnutia č. 23468/2017-43/SO zo dňa 21.12.2017, ktoré sa stalo právoplatným dňa 15.01.20158 a vykonateľným dňa 15.01.2018 obec začala dodávateľským spôsobom cez firmu vysúťaženú vo verejnom obstarávaní realizovať výrub 11 ks stromov. Výrub týchto drevín je nutný z dôvodu, že majú poškodené kmene a koruny, sú napadnuté chorobami, ohrozujú bezpečnosť osôb a majetok.13.2.2018 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy obecného majetku a rozvoja obce

13.2.2018 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
Výrub stromov v k.ú. Šarišské Michaľany

8.2.2018 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
Multifunkčné ihrisko v Šarišských Michaľanoch – projektová dokumentácia pre DSP a DRS

7.2.2018 - Návrh VZN č.01/2018

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh:

VZN č.01/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Michaľany.

7.2.2018 - Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Gregorovce, Zmeny a doplnky 2017 - zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje „Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Gregorovce, Zmeny a doplnky 2017“.7.2.2018 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy obecného majetku a rozvoja obce

6.2.2018 - Ukončená rekonštrukcia zdravotechniky v zdravotnom stredisku

Minulého týždňa bola zápisom o odovzdaní a prevzatí diela ukončená rekonštrukcia zdravotechniky v budove zdravotného strediska. Na základe výsledku verejného obstarávania dodávateľom prác bola firma Marcel Bucko – JANMAR Šarišské Michaľany. Dielo bolo zrealizované v štandardnej kvalite a v porovnaní s predchádzajúcim dezolátnym a neudržateľným stavom je súčasná konformná úroveň zdravotechniky neporovnateľná. Pre porovnanie v priložených fotogalériách uvádzame stav pred rekonštrukciou a súčasný stav zdravotechniky po rekonštrukcii.

PREDTÝM
TERAZ

2.2.2018 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bol zverejnený záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
Rekonštrukcia Nákupného strediska v Šarišských Michaľanoch - PLYNOINŠTALÁCIA A ÚSTREDNÉ KÚRENIE

31.1.2018 - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho konania – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho konania o umiestnení líniovej stavby „I/68 Sabinov, preložka cesty“


Vyvesené dňa: 31.01.2018


30.1.2018 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Výrub stromov v k.ú. Šarišské Michaľany

26.1.2018 - Výzva na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Multifunkčné ihrisko v Šarišských Michaľanoch – projektová dokumentácia pre DSP a DRS

17.1.2018 - Štatistické údaje za rok 2017

Počet obyvateľov v našej obci k 31.12.2017 bol 2 820, z toho 1 391 mužov a 1 429 žien. V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet obyvateľov klesol o 17 a to najmä z dôvodu vyššieho počtu zomrelých, oproti roku 2016 nárast o 12. Aj naďalej sú v obci najpoužívanejšie ženské mená Mária a Anna. V minulom roku ani jedno z novonarodených dievčat nebolo týmito menami pomenované. Populárne boli aj mená ako Lea, Vivien, Nicol, Jasmína, Zara a u chlapcov, okrem zaužívaných mien, to boli aj menej tradičné mená, ako Emanuel, Michael, Leonardo a Mathias.10.1.2018 - Zápisnica zo zasadnutia OZ - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2017 bola zverejnená zápisnica z XXVI. zasadnutia OZ.

9.1.2018 - VÝZVA na predloženie ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 117 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky:
Rekonštrukcia Nákupného strediska v Šarišských Michaľanoch -
PLYNOINŠTALÁCIA A ÚSTREDNÉ KÚRENIE

8.1.2018 - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Šarišské Michaľany – VN prípojka, NN rozvody, Odberné elektrické zariadenie TS“ – zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Šarišské Michaľany – VN prípojka, NN rozvody, Odberné elektrické zariadenie TS“


Vyvesené dňa: 08.01.20185.1.2018 - Ako separujeme?

V mesiaci október 2017 boli v obci, najmä na sídlisku, doplnené 1 100 l kontajnery pre triedený zber plastov a skla. Po troch mesiacoch, po vykonanej kontrole, možno konštatovať, že separovanie skla funguje na dostatočnej úrovni, ale triedený zber plastov nie je celoplošne na žiaducej úrovni. So separáciou plastov si ťažkú hlavu nerobia najmä niektorí obyvatelia bývajúci v bytovom dome na ulici Pod lesíkom č.458, v bytovom dome na ulici Michalskej č. 464 a v obecných bytových domoch na ulici Michalskej č. 489, č. 490 a č.520. Samostatnou kapitolou bol pokus o zavedenie triedeného zberu plastov a skla pri bytovom dome na ulici M.R.Štefánika č.145/18 (rómska bytovka), kde v kontajneroch určených na separáciu bolo všetko možné, okrem plastov a skla, takže obec bola nútená kontajnery na separovaný zber od rómskej bytovky stiahnuť. Ako vyzerá triedený zber pri vyššie uvedených bytových domoch je zverejnené v priloženej fotogalérii.

4.1.2018 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 - zverejnenie

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarišské Michaľany na I. polrok 2018.

3.1.2018 - Logá k 770. výročiu obce - zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany vznikla pri kostole sv. Michala. Uhorský kráľ Belo IV. (panoval v rokoch 1235-1270) daroval jágerskému biskupovi dedinu Szent Mihaly, ktorú výmenou za iný majetok od biskupa opäť nadobudol v r. 1248. V súvislosti s výmenou vzniká o obci prvá písomná správa, teda tohto roku si pripomíname 770. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. V tejto súvislosti zverejňujeme oficiálne logá k 770. výročiu obce, ktoré budú tohto roku obcou používané v nadväznosti na pripomenutie si výročia obce.


thumb-1 thumb-1 thumb-1 thumb-1 thumb-1

2.1.2018 - Informácia o Správe o hodnotení strategického dokumentu a o návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020“ - zverejnenie


Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 11 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o Správe o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020“
Archív aktualít