Úradná tabuľa

11.7.2019 - Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania „I/68 Sabinov, preložka cesty“

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – informácia 28.06.2019


4.7.2019 - Stavebné povolenie „Multifunkčné ihrisko“- zverejnenie verejnou vyhláškou

Stavebné povolenie „Multifunkčné ihrisko“ - verejná vyhláška


4.7.2019 - Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania „I/68 Sabinov, preložka cesty“

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – informácia 24.06.2019 a 27.06.2019


20.6.2019 - Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania „I/68 Sabinov, preložka cesty“

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – informácia_07.06.2019


19.6.2019 - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov“

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov - záverečné stanovisko


13.6.2019 - Strategický dokument „ZMENY A DOPLNKY č.2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE JAKUBOVANY“

Strategický dokument „ZMENY A DOPLNKY č.2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE JAKUBOVANY“


10.6.2019 - Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania „I/68 Sabinov, preložka cesty“

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – informácia_07.06.2019


6.6.2019 - Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania „I/68 Sabinov, preložka cesty“

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – informácia_05.06.2019


6.6.2019 - Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania „I/68 Sabinov, preložka cesty“

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – informácia_03.06.2019


31.5.2019 - Záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2018 vyhláškou

Doložka k zverejneniu Záverečného účtu obce Šarišské Michaľany rok 2018
Záverečný účet obce Šarišské Michaľany a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Rekapitulácia Záverečného účtu obce Šarišské Michaľany za rok 2018
Účtovný výkaz FIN 1-12 o plnení rozpočtu obce k 31.12.2018
Účtovný výkaz FIN 1-12 o plnení rozpočtu Základnej školy s materskou školou k 31.12.2018
Správa nezávislého audítora


31.5.2019 - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania – zverejnenie verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - verejná vyhláška


23.5.2019 - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania – zverejnenie verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania – verejná vyhláška


22.5.2019 - Oznámenie o začatí konania o určenie zodpovednej osoby za nezákonné umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zverejnenie verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí konania o určenie zodpovednej osoby


15.5.2019 - Oznámenie o vyplácaní nájomného za prenájom poľovných pozemkov vlastníkov v PR Giraš-Dubina - zverejnenie verejnou vyhláškou

Oznámenie o vyplácaní nájomného za prenájom poľovných pozemkov vlastníkov v PR Giraš-Dubina


13.5.2019 - Stavba „Šarišské Michaľany – VN, TS, NN“ – kolaudačné - zverejnenie verejnou vyhláškou

Šarišské Michaľany – VN, TS, NN – kolaudačné rozhodnutie - verejná vyhláška


10.5.2019 - Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania „I/68 Sabinov, preložka cesty“

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia


16.4.2019 - Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku OZAŠ
Príloha náhľad z geoportálu


10.4.2019 - Oznámenie o  strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

Oznámenie o strategickom dokumente – zverejnenie


9.4.2019 - Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín - žiadateľ Obec Šarišské Michaľany


21.3.2019 - Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku VUDENT, s.r.o.


20.3.2019 - Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín - žiadateľ Obec Šarišské Michaľany
Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín - žiadateľ Jozef Marcinko


14.3.2019 - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania - zverejnenie verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenia ústneho konania - verejná vyhláška


27.2.2019 - Vyhlásenie schváleného VZN

Vyhlásenie VZN č.01/2019
VZN č.01/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky


11.2.2019 - Návrh VZN č.01/2019

Návrh VZN č.01/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Michaľany
Doložka k zverejneniu návrhu VZN č.01/2019


7.2.2019 - Informácia o Správe o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov“

Strategický dokument „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016“


7.2.2019 - Strategický dokument „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb“

Správa o hodnotení strategického dokumentu Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov


7.2.2019 - Strategický dokument „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Pivovarské ohrady v k.ú. Orkucany“

Správa o hodnotení strategického dokumentu Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov


4.2.2019 - Informácia o Správe o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov“

Správa o hodnotení strategického dokumentu Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov


23.1.2019 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania - zverejnenie verejnou vyhláškou“

Oznámenie o strategickom dokumente – zverejnenie


21.1.2019 - Oznámenia o  strategickom dokumentu „Zmeny a doplnky 5/2018 ÚPN-O Ražňany“

Oznámenie o strategickom dokumente – zverejnenie


14.1.2019 - Stavebné povolenie „Bytový dom č. 471/38“ - zverejnenie verejnou vyhláškou

Stavebné povolenie- Bytový dom č.471-38 - stavebné úpravy


11.1.2019 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 - zverejnenie

Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019


4.1.2019 - Informovanie verejnosti o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní „Prístavby skladu Imuna Pharm, a.s.“

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní


Archív 2011 - 2018