Faktúry
V zmysle zákona 546/2010 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník vyplýva povinným osobám od 1.1.2011 povinnosť zverejňovaťna svojom webovom sídle zmluvy, faktúry a objednávky, ktorésa týkajú využívania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom VÚC alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami EÚ.
Faktúry 2019
Faktúry 2018
Faktúry 2017
Faktúry 2016
Faktúry 2015
Faktúry 2014
Faktúry 2013
Faktúry 2012
Faktúry 2011